კალათა

დეტალურად

XI საუკუნის სპარსელი პოეტის ფახრ-ედ-დინ გორგანის სამიჯნურო პოემის „ვის ო რამინის“ პროზაული თარგმანი, შესრულებული XII საუკუნის შუა ხანებში, მწერლისა და პოლიტიკური მოღვაწის სარგის თმოგველის მიერ. „ვისრამიანი“ იმდენად დიდოსტატურად არის თარგმნილი, რომ დღემდე რჩება თარგმნითი ხელოვნების სრულყოფილების კლასიკურ ნიმუშად. ამასთანავე, თხზულება ორგანულად შეერწყა ქართული მწერლობის ტრადიციებს და ქართული მწერლობის განუყოფელ ნაწილად იქცა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • 1. დასაწყისი ვისისა და რამინისა
 • 2. ამბავი ვისისა და რამინისა და უხუცესისა ძმისა მისისა შაჰი მოაბადისი
 • 3. ამბავი ვისის შობისა და ხუზისტანს აღზრდისა
 • 4. აქა ვისის ძიძისა წიგნი შაჰროს - ვისის დედას თანა, მიწერილი
 • 5. აქა ხუზისტანით მოყვანა ვისისა ჰამიანის ქალაქსა
 • 6. აქა ქორწილი ვისისა და ძმისა მისისა ვიროსი და მოაბადის ძმისა ზარდის მოციქულად მოსლვა
 • 7. აქა შაჰი მოაბადისაგან საომრად გამართვა ვიროზედა
 • 8. აქა ომი შაჰი მოაბადისი და ვიროსი დიადი
 • 9. აქა მოაბადისაგან ვიროს ციხის გარშემოდგომა და ვისის საუბარი
 • 10. მოაბადის წიგნი შაჰროს თანა
 • 11. ცნობა ვიროსაგან ცოლის წაგვრისა და ტირილი
 • 12. რამინისაგან ვისის ნახვა და გამიჯნურება
 • 13. აქა ქორწილი მოაბადისი და ვისისი
 • 14. ძიძისაგან მოთქუმა და ტირილი ვისის წაყვანისათვის
 • 15. ვისისა და ძიძისაგან მოაბადისა მამაცობისა შეკვრა
 • 16. ამბავი რამინის მიჯნურობისა
 • 17. ძიძისაგან რამინის გაყრა და ვისის წინაშე მისლვა
 • 18. ძიძისაგან მეორედ რამინს თანა მისლვა
 • 19. ძიძისაგან ვისის გაყრა და მესამედ რამინის ნახვა
 • 20. ვისისაგან რამინის ნახვა მოაბადის დარბაზთა შიგან და მისთვის გამიჯნურება
 • 21. ძიძისაგან რამინის გვერცა მისლვა
 • 22. რამინისა და ვისის ერთგან შეყრა
 • 23. ცნობა მოაბადისაგან რამინისა და ვისის მიჯნურობისა
 • 24. მოაბადისაგან ვისის წამოყვანა და მარავს მოსლვა ხორასანსა
 • 25. მოაბადისაგან ვისის გაშვება
 • 26. რამინისაგან ვისის თანა წასლვა მაჰისა ქვეყანასა
 • 27. ცნობა მოაბადისაგან რამინის ვისსა თანა მისლვისა
 • 28. მოაბადისაგან საცეცხლისა აგზება ვისის საფიცრად
 • 29. მოაბადისაგან გაღარიბება ვისის საძებრად
 • 30. მოაბადისაგან მარავს მოსლვა და ვისის ამბვისა ცნობა
 • 31. რამინისაგან ვისის მოყვანა მარავს და მოაბადისაგან გამხიარულება და მეჯლიში
 • 32. მოაბადისაგან საბერძნეთს გალაშქრვა. ვისი და ძიძა ძმასა ზარდსა შეჰვედრნა
 • 33. ვისისაგან ტირილი რამინის მოშორებისათვის
 • 34. რამინისაგან მარავიდაღმან აშქუფთიდევანს ვისის შესაყრელად წასლვა
 • 35. მოაბადისაგან ცნობა ვისისა და რამინის ერთგან შეყრისა
 • 36. შაჰროსაგან ვისისთვის მოთქუმა და ტირილი
 • 37. ცნობა მოაბადისაგან ვისისა და რამინის ერთგან შეყრისა
 • 38. მოაბადისაგან შაჰროსი და ვიროს წვევა და ნადიმის ქმნა
 • 39. ბეგოსაგან რამინის შეგონება კარგი
 • 40. შაჰი მოაბადისაგან ვისის წვრთნა და შეგონება და მცნება
 • 41. ვისისი და რამინის ერთმანეთის წყრომით გაყრა
 • 42. რამინისაგან გულისათვის გამიჯნურება
 • 43. აქა ქორწილი რამინისა და გულ-ვარდისა
 • 44. რამინისაგან გამწირაობის წიგნი ვისის თანა
 • 45. რამინის წიგნი მოუვიდა ვისის
 • 46. შეჭირვებისაგან ვისის დასნეულება
 • 47. ვისისაგან მიშქინის საუბარი
 • 48. პირველი წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 49. მეორე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 50. მესამე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 51. მეოთხე წიგნი ვისისი რამინსა თანა
 • 52. მეხუთე წიგნი ვისისი რამინსა თანა
 • 53. მეექვსე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 54. მეშვიდე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 55. მერვე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 56. მეცხრე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 57. მეათე წიგნი ვისისი რამინს თანა
 • 58. რამინისაგან ვისის მოგონება
 • 59. რაფედ მისსა ასულსა რამინის გამწირაობა უამბო
 • 60. რამინისაგან ადინას ნახვა
 • 61. რამინის წიგნი ვისის თანა
 • 62. რამინის მარავს მოსლვა
 • 63. ვისისაგან პასუხი
 • 64. კვლაცა საუბარი ვისისაგან
 • 65. რამინისაგან პასუხი
 • 66. ვისისაგან პასუხი
 • 67. რამინისაგან პასუხი
 • 68. ვისისაგან პასუხი
 • 69. რამინისაგან პასუხი
 • 70. ვისისაგან პასუხი
 • 71. რამინისაგან პასუხი
 • 72. ვისისაგან პასუხი
 • 73. რამინისაგან პასუხი
 • 74. ვისისაგან პასუხი
 • 75. რამინისაგან პასუხი
 • 76. ვისისაგან პასუხი
 • 77. ვისის სინანული და ძიძის გაგზავნა რამინს თანა
 • 78. რამინისაგან კვლაცა საუბარი
 • 79. ვისისაგან პასუხი
 • 80. რამინისაგან პასუხი
 • 81. ვისისაგან პასუხი
 • 82. რამინისა და ვისის ერთგან შეყრა
 • 83. მოაბადის ნადირობად წასლვა
 • 84. ვისის მოთქუმა რამინის მოშორებისა გამო
 • 85. ვისის წიგნი რამინს თანა
 • 86. ვისის წიგნი მოუვიდა რამინს
 • 87. რამინის მოციქული მოუვიდა ვისისა
 • 88. რამინისაგან ზარდის სიკვდილი
 • 89. შაჰი მოაბადის სიკვდილი ტახისაგან
 • 90. რამინის გახელმწიფება