კალათა

დეტალურად

ვეფხისტყაოსანი (პროზაული ვერსია)

შოთა რუსთაველი

გამომცემლობა ინტელექტი

შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ ახალი პროზაული ვერსია მკითხველისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ეს საქმე გამოჩენილმა მთარგმნელმა და მოღვაწემ, ბაჩანა ბრეგვაძემ ითავა. მან ორიგინალური ფორმით დაგვანახა უკვდავი პოემა. ბაჩანა ბრეგვაძის პროზაული ვერსია „ვეფხისტყაოსნის“ ახლებურად გააზრების საშუალებას იძლევა.
 • შესავალი
 • ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა
 • როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა
 • ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა
 • თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებნად
 • წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა
 • ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასვლა
 • ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან
 • შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა
 • ტარიელისაგან თავის ამბის მბობა ავთანდილთანა
 • ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა
 • წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი
 • წიგნი ტარიელისა საყვარელთანა
 • წიგნი ტარიელისა ხატაელთანა
 • ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა
 • წიგნი ხატაელთა მეფისა ტარიელის წინაშე მოწერილი პასუხად
 • ტარიელისა და ნესტანის პირისპირ შეყრა
 • ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი
 • წიგნი ტარიელისა ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა
 • წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა
 • ტარიელის ტირილი და დაბნედა
 • წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა პასუხად
 • რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა
 • ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა
 • ხვარაზმას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა
 • ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა
 • ამბავი ნურადინ ფრიდონისა ოდეს ტარიელ შეეყარა
 • შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა
 • ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა
 • ამბავი ავთანდილის არაბეთს შექცევისა
 • დათხოვნა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი
 • ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი
 • ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე
 • ლოცვა ავთანდილისა
 • ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა
 • წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ
 • პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა
 • მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა
 • ტარიელისა და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა
 • წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა
 • მისლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა
 • წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა
 • ამბავი ავთანდილის გულანშაროს მისლვისა
 • ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება
 • წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო
 • წიგნი ავთანდილისა ფატმანთანა
 • ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა
 • ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა
 • წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანთანა
 • წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა
 • წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთანა
 • წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთანა
 • წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა
 • ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა
 • თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა
 • თათბირი ავთანდილისა
 • თათბირი ტარიელისა
 • ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა
 • ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან
 • სამთაგანვე ქვაბსა მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა
 • ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან
 • ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა
 • ტარიელისაგან ინდოეთს მისლვა და ხატაელთა დამორჩილება
 • ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა
 • დასასრული
 • სქოლიო