კალათა

დეტალურად

საქართველოს თევზები

კრებული

გამომცემლობა ემ-პი-ჯი

წინამდებარე წიგნი არის პირველი შემაჯამებელი ნაშრომი საქართველოს მტკნარი წყლისა და შავი ზღვის საქართველოს ნაწილის თევზების შესახებ. წიგნში სისტემატური თანმიმდევრობით წარმოდგენილია თითოეული ტაქსონის სურათი, მახასიათებლები, გეოგრაფიული გავრცელება და კონსერვაციული სტატუსი. ნაშრომი ეყრდნობა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცულ ორსაუკუნოვან იხთიოლოგიურ კოლექციებს (1700-მდე თევზის ექსპონატი) და ავტორთა მრავალწლოვან ზოოლოგიურ კვლევებს. სულ განხილულია თევზების 168 სახეობა, მათ შორის 61 მტკნარი წყლის ბინადარია, 77 - ზღვის ბინადარი, ხოლო 30 გამსვლელია. 13 სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს იხთიოლოგიური მეცნიერებით დაინტერესებული ბიოლოგებისათვის, ასევე უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების, სკოლის მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • კასპიის სალამურა
 • უკრაინული სალამურა
 • ზვიგენი, კატრანი, ზღვის ძაღლი
 • ზღვის მელა, ქიცვიანი სკაროსი
 • ზღვის კატა
 • ატლანტური ზუთხი, ფორონჯი
 • ფორეჯი, ჯარღალა
 • ტარაღანა
 • რუსული ზუთხი
 • კოლხური ზუთხი
 • სპარსული ზუთხი
 • სვია
 • მდინარის გველთევზა
 • ზღვის (ევროპული) გველთევზა
 • შავი ზღვის ქაფშია, ქამსა
 • აზოვის ზღვის ქაფშია
 • პალიასტომის ქაშაყი, ღიპა
 • აზოვის ზღვის ქაშაყი
 • შავი ზღვის ქაშაყი
 • შავი ზღვის სარდელი, ქარსალა
 • შავი ზღვის ქარსალა, შპროტი
 • ტაფელა
 • კოლხური ტაფელა
 • მტკვრის წვერა
 • კოლხური წვერა
 • ჭანარი
 • მურწა
 • ხრამული
 • სევანის ხრამული
 • მცირეაზიული ხრამული
 • კოლხური ხრამული
 • თეთრი ამური
 • ჩვეულებრივი კარჩხანა (კარასი)
 • კობრი, გოჭა
 • კავკასიური ციმორი
 • მტკვრის ციმორი
 • ფსევდორაზბორა
 • კაპარჭინა
 • აღმოსავლური კაპარჭინა
 • თეთრთვალა
 • ჩვეულებრივი ბლიკა
 • ამიერკავკასიული ბლიკა
 • ჩვეულებრივი მარდულა, სწრაფულა
 • სამხრეთული მარდულა, ფრიტა
 • თაღლითა
 • ამიერკავკასიული თაღლითა
 • მტკვრის თაღლითა
 • შავწარბა
 • შამაია
 • ბათუმის შამაია
 • ჩვეულებრივი სქელშუბლა
 • ჭრელი სქელშუბლა
 • ჩვეულებრივი ჭერეხი
 • წითელტუჩა ჭერეხი
 • კოლხური ტობი
 • მტკვრის ტობი
 • ჩვეულებრივი ქაშაპი
 • კავკასიური ქაშაპი
 • ჯუჯა ქაშაპი
 • ნაფოტა
 • მტკვრის ნაფოტა
 • მორევის ნაფოტა, კუტუმი
 • ფარფლწითელა
 • ვიმბა
 • კოლხური კვირჩხლა
 • გუწუ
 • ჩვეულებრივი გველანა
 • წინაკავკასიური გველანა
 • კავკასიური გოჭალა
 • მტკვრის გოჭალა
 • ანგორული გოჭალა
 • ჩვეულებრივი ლოქო
 • ჩვეულებრივი ქარიყლაპია, წერი
 • ევროპული ჭაფალა
 • ჩვეულებრივი სიგი
 • პელიადი
 • კალმახი
 • ტბის კალმახი
 • შავი ზღვის ორაგული
 • ცისარტყელა კალმახი
 • სამულვაშა, ზღვის ვირთევზა
 • თეთრი ღლაბუტა
 • შავი ზღვის მერლანგი, პიკშა
 • ლობანი
 • სინგილი
 • მახვილცხვირა კეფალი
 • პილენგასი
 • სფირენა
 • სმარიდა, ზღვის ქორჭილა
 • მერცხალა, თევზმონაზონი
 • შავი ზღვის ათერინა
 • ყავისფერი ათერინა
 • სარღანი, ზღვის ქარიყლაპია
 • ჩვეულებრივი გამბუზია
 • სამნემსა მახათა
 • შავი ზღვის გველისებრი ნემსთევზა
 • შავი ზღვის გრძელდინგა ნემსთევზა
 • მსხვილდინგა ნემსთევზა
 • წვრილდინგა ნემსთევზა
 • შავი ზღვის ქიცვებიანი ნემსთევზა
 • შავი ზღვის ლოყაფუნთუშა ნემსთევზა
 • ზღვის ცხენი
 • ზღვის ზღარბი, ჩიქვი
 • ზღვის მამალი
 • ზღვის ყვითელი მამალი
 • გვერდხალიანი მზიურა
 • ზღვის კარჩხანა, ლასკირი
 • კიჭუნა
 • ზოლებიანი ბოფსი
 • ბოფსი სალპა
 • ხონთქარა, ბარაბული
 • ლავრაკი
 • ქვის ქორჭილა, ზებრა
 • მდინარის ქორჭილა
 • ჩვეულებრივი ფარგა
 • ლუფარი
 • შავი ზღვის სტავრიდა
 • ატლანტური სტავრიდა
 • ლოცმანი
 • მუქი სციენა, გორბილი
 • ღია სციენა
 • წითელი პაგრი
 • ოქროსფერი სპარუსი
 • პეტროფსარო, მწვანე ტუჩოსანი
 • მწვანულა
 • კოპლებიანი მწყერთევზა
 • ტუჩოსანი ჟრუნი
 • ლაქებიანი ტუჩოსანი
 • ცხვირა ტუჩოსანი
 • ზღვის დრაკონი
 • მარმარილოსებრი ღორჯო
 • კავკასიური ჯუჯა ღორჯო (ღორჯო ბაბირი)
 • კნიპოვიჩია, გრძელკუდა ღორჯო
 • შოლტა ღორჯო
 • მდინარის კავკასიური ღორჯო
 • მექვიშია ღორჯო
 • მდევარა ღორჯო
 • შავპირა ღორჯო
 • რატანი, ქვის ღორჯო
 • ბრტყელდინგა ღორჯო
 • ღორჯო შირმანი
 • ბალახის ღორჯო
 • ვარსკვლავთმრიცხველი, ზღვის ძროხა
 • ზღვის ფინია, სფინქსი
 • ზღვის ფინია, ფარშევანგი
 • ზღვის ჩვეულებრივი ფინია
 • გრძელსაცეციანი ზღვის ფინია
 • ზღვის ფინია, ზვონიმირი
 • ზღვის ქოჩორა ფინია
 • ხმელთაშუა ზღვის სამფარფლა
 • ქვიშაქექია, ქვიშათხარია
 • ზღვის მცირე თაგვი
 • ზღვის თაგვი, მექვიშია
 • ზღვის თაგვი, ლირა
 • თინუსი
 • პელამიდა
 • სკუმბრია
 • ხმალთევზა
 • ოფიდიონი, თევზგველა
 • მდინარის ქამბალა, გლოსა
 • არნოგლოსა
 • შავი ზღვის ქამბალა, კალკანი
 • ზღვის ენა
 • ზურგრქოსანი
 • მისაწოვარა ხვირიკია
 • მისაწოვარა
 • კოპლებიანი მისაწოვარა
 • ზღვის ეშმაკი