კალათა

დეტალურად

წიგნში, საკითხის ირგვლივ არსებული წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, თანმიმდევრულადაა შესწავლილი საქართველოში პროტესტანტული ეკლესიების საუკუნოვანი ისტორია; ნაჩვენებია ლუთერანული და ბაპტისტური კონფესიების საქართველოში გამოჩენისა და დამკვიდრების თავისებურებები, შემდგომი განვითარების ფაზები, ამ ეკლესიების შიგნით მიმდინარე პროცესები, სახელმწიფოსთან და გაბატონებულ რელიგიასთან ურთიერთობები და მისი შედეგები; მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა პროტესტანტული სამისიონერო საქმიანობის განხილვა-შეფასებას. განკუთვნილია სპეციალისტებისა და საკითხით დაინტერესებული პირებისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პროტესტანტული ეკლესიები საქართველოში XIX საუკუნის 10-იანი წლებიდან XX საუკუნის 10-იან წლებამდე
  • შესავალი
  • თავი I. პროტესტანტიზმის პერიოდიზაცია. პირველი კონტაქტები საქართველოსთან
   • §1. პროტესტანტობის ჩასახვა-განვითარების ძირითადი ეტაპები
   • §2. საქართველოს ტერიტორიაზე პროტესტანტთა გამოჩენის თარიღი და მათი კონფესიური კუთვნილება
  • თავი II. ლუთერანული ეკლესია საქართველოში 1817-1850 წწ.
   • §1. გერმანელი კოლონისტების დამკვიდრება საქართველოში 1817-1818 წწ.
   • §2. გერმანელ კოლონისტთა რელიგიური ცხოვრების პირველი წლები საქართველოში
   • §3. ლუთერანული ეკლესია და სექტანტური მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნის 30-40-იან წლებში
  • თავი III. ლუთერანული ეკლესია და მრევლი XIX საუკუნის II ნახევრიდან 1917 წლამდე
   • §1. კოლონისტთა დემოგრაფიული მდგომარეობა
   • §2. კონფესიური მმართველობა და ლუთერანების რელიგიური ცხოვრება
   • §3. განათლება და საზოგადოებრივი აქტივობა
   • §4. გერმანელ კოლონისტთა ეკონომიკური საქმიანობა
   • §5. ლუთერანები და I მსოფლიო ომი
  • თავი IV. ბაპტისტური ეკლესია საქართველოში 1867-1918 წლებში
   • §1. საქართველოში ბაპტიზმის გავრცელების წანამძღვრები
   • §2. პირველი ბაპტისტური თემების ჩამოყალიბება საქართველოში
   • §3. ეკლესიის მოწყობა. ფინანსური და მატერიალური საკითხები
   • §4. ურთიერთდამოკიდებულება სხვა კონფესიებთან
   • §5. სახელმწიფო პოლიტიკა ბაპტისტური ეკლესიის მიმართ
  • თავი V. პროტესტანტი მისიონერები XIX საუკუნის საქართველოში
   • §1. შვეიცარიული მისია
   • §2. მეწიგნეები. ამერიკელი მისიონერები
   • §3. მისია და სოციალური მსახურება
  • Protestant Churches in Georgia c.1810 - c.1910
   • Chapter I. The Rise of Protestantism: First contacts with Georgia
    • §1. Some Key Stages in the development of Protestantism
    • §2. Early Protestantism in Georgia and their Confessional Affiliations
   • Chapter II. Lutheran church in Georgia 1817-1850
    • §1. Settlement of German colonists in Georgia: 1817-1818
    • §2. First years of the German settlers’ religious life in Georgia
    • §3. Lutheran Church and the „Sectant“ Movement in Georgia, 1830s-1840s
   • Chapter III. Lutheran church and the parish 1850-1917
    • §1. Colonial Demographics
    • §2. Religious Life and Self-Governance of the Lutherans
    • §3. Education and Social Activities
    • §4. Nineteenth Century Economic Activities of the German Settlers
    • §5. Lutherans and World War I
   • Chapter IV. The Baptist Church in Georgia: 1867-1918
    • §1. Arrival and Spread of Baptists in Georgia
    • §2. Formation of the First Baptist Communities in Georgia
    • §3. Structure of the Church - Financial and Material issues
    • §4. Relations between Christian Confessions
    • §5. State Policy Towards the Baptist Church
   • Chapter V. Protestant Missionaries in Georgia in the Nineteenth Century
    • §1. Swiss mission
    • §2. The „Book Men“ and American Missionaries
    • §3. Missions and Social Ministry
   • Глава I. Периодизация протестантства. Первые контакты с Грузией
    • §1. Основные этапы зарождения и развития протестантства
    • §2. К вопросу датирования появления первых протестантов на территории Грузии и их конфессиональная принадлежность
   • Глава II. Лютеранская церковь в Грузии в 1817-1850 годах
    • §1. Основание немецких колоний в Грузии в 1817-1818 годах
    • §2. Первые годы религиозной жизни колонистов в Грузии
    • §3. Лютеранская церковь и сектантское движение в Грузии в 30-40 годах XIX века
   • Глава III. Лютеранская церковь и приход со второй половины XIX века до 1917 года
    • §1. Демографическое положение колонистов
    • §2. Конфессиональное правление и религиозная жизнь лютеран
    • §3. Образование и общественная деятельность
    • §4. Экономическая деятельность немецких колонистов
    • §5. Лютеране и Первая Мировая Война
   • Глава IV. Баптистская церковь в Грузии в 1867-1918 годах
    • §1. Предпосылки распространения баптизма в Грузии
    • §2. Образование первых баптистских общин в Грузии
    • §3. Устройство церкви. Финансовые и материальные вопросы
    • §4. Взаимоотношения с другими конфессиями
    • §5. Политика государства по отношению к баптистской церкви
   • Глава V. Протестантские миссионеры в Грузии XIX века
    • §1. Швейцарская миссия
    • §2. Книгоноши. Американские Миссионеры
    • §3. Миссия и социальное служение
   • ბიბლიოგრაფია
   • დანართები
   • სქოლიო