კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოძღვრება ქრისტეს შობის წინა-კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ახალს წელიწადს ნათქვამი
 • სიტყვა თქმული ახალწლის დღესა, ჩყბ-ს, ქუთაისის სობოროში
 • სიტყვა თქმული გელათის სობოროსა შინა ჟამსა სამწყსოსა შინა შესვლისასა, ჩყჲ წელ. სეკტ. ჱ-სა
 • მოძღვრება თქმული ქუთაისს, დღესა სამწყსოსა შინა შესვლისასა, ჩყჲ წელსა, სეკტემბ. იბ-სა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა შემდგომად ნათლის-ღებისა, თქმული ქუთაისს, ჩყჲბ-სა წელსა
 • სიტყვა კვირიაკესა შემდგომად ნათლის-ღებისა
 • სიტყვა მიგებების დღესასწაულისა
 • მოძღვრება კვირიაკესა მეზვერისა და ფარისევლისა
 • მოძღვრება კვირიაკესა მეზვერისა და ფარისეველისასა
 • მოძღვრება მეზვერისა და ფარისევლის კვირიაკესა
 • სიტყვა მეზვერის და ფარისევლის კვირიაკესა
 • სიტყვა ფარისევლის და მეზვერის კვირიაკესა
 • სიტყვა ფარისეველის და მეზვერის კვირიაკესა, თქმული ქუთაისს
 • სიტყვა მეზვერისა და ფარისევლისა კვირიაკესა
 • სიტყვა მეზვერის და ფარისეველის კვირიაკესა
 • მოძღვრება კვირიაკესა უძღებისა
 • სიტყვა კვირიაკესა ხორციელისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა ყველიერისასა
 • სიტყვა ყველიერის კვირიაკესა
 • მოძღვრება ოთხშაბათსა დიდ მარხვის პირველის კვირიაკისასა
 • მოძღვრება პარასკევს დიდ-მარხვის პირველ კვირიაკესა
 • მოკლე მოძღვრება დიდ მარხვის პირველის კვირიაკის პირასკევს ზიარებად მომზადებულთადმი
 • მოძღვრება დიდ მარხვის პირველის კვირიაკის პარასკევს
 • სიტყვა პირველსა კვირიაკესა ზედა დიდის მარხვისასა
 • მოძღვრება მართლ-მადიდებლობის კვირიაკესა
 • მოძღვრება დიდ-მარხვის მეორესა კვირიაკესა
 • სიტყვა მეორესა კვირიაკესა
 • სიტყვა მესამესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა, თქმული ქუთაისს
 • მოძღვრება მესამესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა მესამესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა დიდ მარხვის მესამე კვირიაკესა
 • მოძღვრება დიდის მარხვის მეოთხესა კვირიაკესა
 • მოძღვრება მეხუთესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა
 • მოძღვრება ხარების დღესა, ჩყჲდ წელსა
 • სიტყვა ხარების დღესა, თქმული ქუთაისს სობოროში
 • სიტყვა ხარებასა ზედა
 • სიტყვა ხარების დღესა
 • სიტყვა თქმული ქუთაისს ხარების დღეს, ჩყჲბ წელსა
 • სიტყვა ხარების დღესა, თქმული ქუთაისს
 • მოძღვრება დღესა ხარებისასა, თქმული ჩყჲზ წელსა ქუთაისს
 • მოძღვრება ბზობის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ბზობის კვირიაკესა
 • მოკლე მოძღვრება დიდსა ხუთშაბათსა ზედა
 • მოკლე მოძღვრება დიდ ხუთშაბათს ფეხის ბანვაზე
 • მოკლე მოძღვრება, თქმული დიდ ხუთშაბათს ზიარებულთადმი
 • მოძღვრება ზიარებად განმზადებულთა მიმართ
 • მოძღვრება ზიარებად განმზადებულთადმი
 • სიტყვა დიდ პარასკევს ჯვარცმის გარდამოხსნაზე
 • ნაცვლად ქადაგებისა ლოცვა თქმული დიდ პარასკევს ჯვარცმის გარდამოხსნაზე
 • სიტყვა კვირა-ცხოვლობაზედ
 • სიტყვა კვირიაკესა განრღვეულისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა განრღვეულისასა
 • სიტყვა განრღვეულის კვირიაკესა
 • სიტყვა კვირიაკესა განრღვეულისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა სამარიტელისასა
 • მოძღვრება კვირიაკესა ზედა შობითგან ბრმისასა
 • სიტყვა ამაღლების დღესა
 • სიტყვა ამაღლებასა ზედა
 • მოძღვრება სულის წმინდის მოფენის დღესა (თქმულ არს ჩყჲდ-სა წელსა)
 • სიტყვა თქმული ქუთაისის სობოროში, დღესა სულის წმიდის მოფენისასა
 • მოძღვრება კვირიაკესა ყოველთა წმიდათასა
 • სიტყვა კვირიკესა ყოველთა წმიდათასა
 • სიტყვა მეორესა კვირიაკესა
 • სიტყვა გ-სა კვირიაკესა ზედა, თქმული ქუთაისს ჩყჲბ-სა წელსა
 • მოძღვრება გ-სა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა გ-სა კვირიკესა ზედა
 • სიტყვა კთ-ივნისს, პეტრე-პავლობის დღეზედ
 • სიტყვა პეტრე-პავლობის დღესასწაულსა
 • სიტყვა პეტრე-პავლობის დღეს
 • სიტყვა დღესა ყოვლად-წმიდისა ღვთის-მშობლისა მიძინებისასა
 • მოძღვრება იდ-სა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება კთ-სა აგვისტოს, ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა
 • სიტყვა დღესა ღვთის-მშობლის შობისა, თქმული გენათის მონასტერში
 • სიტყვა თქმული გელათის სობოროში, ჩყჲა-სა წელსა ჱ-ს სექტემბერსა
 • მოძღვრება გენათს სექტემბრის ჱ-სა, ჩყჲგ-სა წელსა
 • სიტყვა, თქმული გელათის ყოვლად-წმიდის მარიამის შობის დღეს
 • მოძღვრება ჱ-ს სეკტემბერს ჩყჲდ-ს წელსა, გენათს მონასტერსა შინა
 • სიტყვა თქმული გელათს ჱ-ს სექტემბერს
 • სიტყვა თქმული ღვთისმშობლის შობის დღეს გელათს
 • სიტყვა იდ-ს სექტემბერს, ჯვარის ამაღლებასა ზედა
 • მოძღვრება კვირიაკესა შემდგომად ჯვართა ამაღლებისათა
 • სიტყვა იე-სა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება იე-სა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ივ-სა კვირიაკესა, თქმული, ქუთაისს სობოროსა შინა
 • სიტყვა თქმული ბ-სა ოქტომბერს მოწამეთის მონასტერსა შინა
 • მოძღვრება ბ-ს ოკტომბერს მოწამეთის მონასტერში
 • მოძღვრება იჱ-კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა იჱ-ას კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ით-ს კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ით-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა მეცხრამეტესა კვირიაკესა
 • სიტყვა კ-სა კვირიაკესა
 • მოძღვრება კა-სა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კა-ს კვირიაკესა
 • მოძღვრება კბ-კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება კბ-კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კბ-ს კვირიაკესა, თქმული ქუთაისს
 • მოძღვრება კბ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კბ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კბ-სა კვირიაკესა
 • მოძღვრება ოცდა-ორს კვირიაკესა
 • სიტყვა ტაძრად მიყვანებასა ზედა ყოვლად-წმიდისა ღვთის-მშობლისასა
 • სიტყვა კგ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კდ-სა კვირიაკესა
 • მოძღვრება კდ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კე-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კე-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კე-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კე-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კვ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კზ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კზ-სა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კზ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კზ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კჱ-სა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება ქრისტეს შობის წინა-კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კთ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კთ-სა კვირიაკესა
 • სიტყვა კთ-სა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ლ-სა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ლბ-სა კვირიკესა ზედა
 • სიტყვა პატიოსნებასა ზედა
 • მოკლე მოძღვრება თქმული ჩყჲზ-სა ბედნიერებასა ზედა
 • მოძღვრება თქმული ქუთაისის სობოროში
 • სიტყვა განზრდისათვის შვილებთა
 • მოძღვრება, თქმული სოფელს ჩხარს
 • მოძღვრება, თქმული თებერვლის ბ-სა მირქმაზედ და სოფლის ფარცხანაყანევის ეკკლესიის კურთხევაზედ
 • მოძღვრება, თქმული დაბასა ხონს, აპრილის კგ-სა, გიორგობის დღესა და ეკკლესიის განახლებაზედ
 • მოძღვრება თქმული ოსთადმი კუდაროს ხეობის ეკკლესიაში
 • მოძღვრება, თქმული ხონის სობოროში, ჩყჲვ წელსა
 • განმარტება ანუ აღხსნა ეფრემ ასურის ლოცვისა, ოთხთა მოძღვრებათა შინა, რომელნიც თქმულან ოსეთში და სვანეთში
 • განმარტება ანუ აღხსნა უფლისა იესო ქრისტეს ლოცვისა, ესე იგი, მამაო ჩვენოისა, სამთა მოძღვრებათა შინა, თქმული აფხაზეთში ახლად მონათლულთა წინაშე