კალათა

დეტალურად

სატირული ჟანრის ალეგორიული ხასიათის ნაწარმოები. ავტორს მოქმედ პირებად გამოჰყავს ცხოველები და ფრინველები, გადააქვს მოქმედება უცხო ქვეყნებსა და ქალაქებში, გამოჰყავს გმირებად მაჰმადიანი უცხოელები. რეალურად კი, იგავებში აღწერილი მოვლენებიც და პერსონაჟთა ხასიათებიც ქართულია. „სიბრძნე სიცრუისა“ ავტორს დაუწყია 80-იან წლებში, „ჭაბუკობის“ ჟამს და დაუწერია ბერად შედგომამდე. იგავები დაწერილია მოქნილი, ადვილად გასაგები და დახვეწილი ენით, მოკლე ფრაზებით, სხარტი გამოთქმებით. „სიბრძნე-სიცრუისას“ არაკებს მრავლად მოეპოვებათ პარალელები როგორც ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში, ასევე, მსოფლიო ლიტერატურაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • მეფე ხორასანისა
 • ხარბი გლახაკი
 • ძუნწი ვაჭარი
 • ცხრილიანი კაცი
 • უგუნური მცურავი
 • უბედური დიდვაჭარი
 • საჭურისი ალაბიდამ
 • ინდოთ მეფე და ვაზირნი
 • ჯოჯოხეთში დაუტევნელი
 • ბერი და ყრმა
 • უტკბესი და უმწარესი
 • დუკა და აზნაური
 • მეფე და მხატვარი
 • ქურდი მკერვალი
 • ორი მოლა
 • მოძღვარი მელი
 • ოთხი ყრუ
 • მთიული და კაკლის ხე
 • სოფლის მაშენებელნი
 • უსამართლო შირვან-შაჰი
 • ენით დაკოდილი
 • მეფე და ავსიტყვა კაცი
 • ხალიფა და არაბი
 • უნაღვლოთა მძებნელი
 • მეფე არაბეთისა
 • ქობულეთის მეფის ძე
 • რომაელი კაცი
 • გრანდუკას შვილი
 • კეისრის სპასპეტი
 • ქვის მთლელი
 • დიდვაჭარი სპარსი
 • ვლახეთის მეფის ძე
 • ბუღდანელი დიდებული
 • ქოსა და ყადი
 • ძალა ერთობისა
 • ნალბანდი მგელი
 • ქურდის მემკვიდრე
 • მაოხრებელი მკვდარი
 • სადაფი და კირჩხიბი
 • მეხილე და მწყემსი
 • ძუნწი და ოქრო
 • დიდვაჭარი და მისი ძე
 • მეფე და სამი მისი ძე
 • ორნი ძმანი
 • ორმოში ჩაგდებული მეფე
 • აქლემი და ვირი
 • მეფე და სიკვდილი
 • ღვინის ძალა
 • უნებლიე მკითხავი
 • ცრუ და უმეცარი
 • სამნი ამხანაგნი
 • თვალხილული და უსინათლო
 • ვირი, ვეფხი, მელი და მგელი
 • მეფე და დალაქი
 • მხვნელი, ფეიქარი და მკერვალი
 • მგელი, თხა და თივა
 • სამნი ცოლ-ქმარნი და მდინარე
 • მოჩივარნი ძმანი
 • მღმერთობელი მეფე და მისი ვაზირი
 • კუ და მორიელი
 • ბრძენი და მდიდარი
 • მეპატრონე და მემარნე
 • მკალავი და ვირი
 • ქრისტიანი და ურია
 • დარბანდელნი მთიბავნი
 • გილანელი მოლა
 • ორი მდიდარი
 • მელი და წერო
 • ყადი და ეშმაკი
 • მჭედელი და ეშმაკები
 • სპარსი და ინდო
 • ყარყატის თავგადასავალი
 • ფილოსოფოსნი
 • დათვი და მონადირენი
 • ობოლი და მისი დედა
 • მეფე და მჭედელი
 • უმეცარი დალაქი
 • იტალიელი მხატვარი
 • მოშურნე რძალი
 • პურის პურით ჭამა
 • წაჯე-უკუჯექის ცეცხლი
 • თავში სპილენძის ჩამდგმელი
 • მკლავის გახსნით მკურნალი
 • ვირის წვივის ჩამდგმელი
 • ბრძენი მკურნალი
 • მეფე და აქიმი
 • პირდაქცეული ბმოს მკურნალი
 • ქირმან შაჰის ძე
 • საგათის მკურნალი
 • მტერობით განკურნებული
 • სოკოს მკურნალი
 • ლოდის დამგორებელი
 • ორი პურით მასპინძლობა
 • ჯიზი-გურგენ
 • შავარდენი და წერო
 • ბრმა ავაზი
 • ბზიკის მწვრთნელი
 • მათრახიანი ხოხობი
 • თავტაფიანნი
 • ბნელეთისა პირსა მსახლობელი კაცი
 • აბდულ-აზიმ დავრიში
 • მისანი ყვავი
 • ცოცხლად დამარხული და უსახოდ დიდი ადამიანები
 • ინდოელი ჯამბაზები
 • თუნჯარელი მეტილისმენი
 • გრძნეული აქიმი
 • გლახაკი და ფლური
 • ორნი მომტერენი
 • უსაქმო კაცი
 • კაცი და გველი
 • კეთილი გველი
 • გლახა და მდიდარი
 • მოხერხებული არაბი
 • ჭაბუკი და მეკობრენი
 • დიდვაჭარი და მეფუნდუკე
 • სამნი ბრმანი
 • მაგისტროსი კეისრისა
 • მეფე ანაკოფიისა
 • თათვალი
 • სალამანდრა
 • სამნი ამხანაგნი
 • გლახაკი და ქილა ერბო
 • ორი დავრიში და შაჰი
 • გლეხი და სამი გველი
 • სამნი ძმანი
 • გრძნეული ცოლის პატრონი
 • მეცნიერი აქიმი
 • ანჩხლი ცოლის პატრონი
 • თხა და მელი
 • მუშა კაცი და ბედი
 • მეფე და მებაღე
 • განშორებული და მარტვილი
 • კატის გაზრდილი ლომი
 • მოტირალი და მოცინარი
 • მელი და მწევარნი
 • ვირად ცნობილი ყადი
 • ვირი, კაჭკაჭი და მგელი
 • ორნი ამხანაგნი და დათვი
 • ყაზან-შაჰ და მისი ცოლი
 • მეფის ანდერძი
 • ბროწეულის წვენი
 • ყასაბი და მყიდველი
 • ქაჯთა შემპყრობელი
 • მავალი გლახაკი
 • სანთლით საძებარი მოურავი
 • ძაღლები და მგელი
 • დიდვაჭარი და ტრედი
 • მეფე და მისი შვილი
 • ქორი, იხვი და კაკაბი
 • იხვი და მყვარი
 • აქიმი და ორი სნეული
 • მოყვარულნი ცოლ-ქმარნი