კალათა

დეტალურად

წიგნში გაშუქებულია კულტურის ეკონომიკის საკვანძო საკითხები. მასში გამოყენებულია უცხო ენებზე, მათ შორის, რუსულ ენაზე არსებული ლიტერატურა, ოფიციალური და ფაქტობრივი მასალები ჩვენს ქვეყანაში კულტურის განვითარების საკითხებზე. წიგნი გარკვეულ სამსახურს გაუწევს კულტურის სფეროს, აგრეთვე კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელ სტუდენტობას და სხვა დაინტერესებულ პირებს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • თავი 1. კულტურის ეკონომიკა როგორც მეცნიერება
  • 1.1. ეკონომიკის რაობა და როლი საზოგადოების ცხოვრებაში
  • 1.2. კულტურა, როგორც ეკონომიკის დარგი
  • 1.3. კულტურის ეკონომიკის საგანი და მეთოდი
 • თავი 2. კულტურა და ხელოვნება, როგორც ეროვნული მეურნეობის დარგი
  • 2.1. კულტურა და ხელოვნება, მათი სტრუქტურა
  • 2.2. კულტურის ორგანიზაციების დახასიათება და მათი საქმიანობა საქართველოში
  • 2.3. კულტურის ორგანიზაციების გაადგილების პრინციპები, ფაქტორები და განვითარების ძირითადი ტენდენციები
 • თავი 3. კულტურის სფეროს რესურსები
  • 3.1. რესურსების არსი და მისი სახეები კულტურაში
  • 3.2. კულტურული საქმიანობის ინფორმაციული უზრუნველყოფა
 • თავი 4. შრომა და მისი შედეგები კულტურაში
  • 4.1. შრომის სპეციფიკა კულტურის სფეროში
  • 4.2. კულტურული სიკეთე და მისი ტიპოლოგიები
 • თავი 5. კულტურის ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსი
  • 5.1. კულტურის ორგანიზაცია, როგორც სამეურნეო სუბიექტი, მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები და სახეები
  • 5.2. კულტურის არაკომერციული ორგანიზაციების დამფუძნებლების უფლება-მოვალეობები. კულტურის ორგანიზაციები, როგორც იურიდიული პირები
 • თავი 6. საკუთრებითი ურთიერთობები კულტურაში
  • 6.1. საკუთრება, მისი ობიექტები და სუბიექტები კულტურის სფეროში
  • 6.2. კულტურის დაწესებულებების გაძღოლის სპეციფიკა. განსახელმწიფოებრიობა (პრივატიზაცია) კულტურაში
 • თავი 7. მეურნეობის გაძღოლის სისტემა კულტურაში
  • 7.1. კულტურის სფეროს სამეურნეო მექანიზმი. კულტურის ორგანიზაციების ეკონომიკური საქმიანობა
  • 7.2. კულტურის ორგანიზაციების სამეურნეო მექანიზმის ძირითადი ქვესისტემები
 • თავი 8. კულტურის სფეროს დაგეგმვა
  • 8.1. დაგეგმვა საერთოდ
  • 8.2. დაგეგმვა კულტურის სფეროში
  • 8.3. კულტურის ორგანიზაციების დაგეგმვა
 • თავი 9. კულტურის სფეროს დაფინანსება
  • 9.1. დაფინანსების არსი, კულტურის დაფინანსების მსოფლიო მოდელები
  • 9.2. კულტურის დაფინანსება თანამედროვე პირობებში და მისი მდგომარეობა საქართველოში
 • თავი 10. ფასწარმოქმნა კულტურის სფეროში
  • 10.1. წარმოების დანახარჯები კულტურაში
  • 10.2. ფასები და ფასწარმოქმნა კულტურაში
 • თავი 11. შრომის ანაზღაურება კულტურის სფეროში
  • 11.1. ხელფასის არსი და შრომის ანაზღაურების სატარიფო სისტემა კულტურაში
  • 11.2. შრომით ურთიერთობათა სახელშეკრულებო რეგულირება
 • თავი12. საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობა და საქართველოს კულტურული პოლიტიკა
 • წიგნში გამოყენებული ტერმინების განმარტება
 • გამოყენებული ლიტერატურა
 • დანართი 1.
 • დანართი 2.