კალათა

დეტალურად

წლების განმავლობაში, წინამდებარე წიგნის ავტორებს მიჰყავდათ ბიზნესის საწყისი კურსი ESM ბიზნესის სკოლაში. ESM-ის თავისუფალი უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შესვლის შემდეგ, კურსი სავალდებულო გახდა უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტისათვის. წიგნი უფრო მეტადაა ორიენტირებული შემეცნებითი და პრაქტიკული საკითხების გაშუქებაზე, ვიდრე ბიზნესის მართვის ტექნიკურ დეტალებზე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • შესავალი
 • ნაწილი I - მომხმარებლის დაკმაყოფილება
  • თავი I - მარკეტინგი
   • 1.1 „4P“ ანუ მარკეტინგული კომპლექსი
   • 1.2. პროდუქტი
   • 1.3. ფასი
   • 1.4. ადგილი
   • 1.5. პრომოუშენი
   • 1.6. სადისკუსიო ქეისი და დავალება
  • ნაწილი II - აღრიცხვა და ფინანსები
   • თავი II - ფინანსური ინფორმაცია
    • 2.1. აღრიცხვა და მისი ძირითადი პრინციპები
    • 2.2. საბალანსო ანგარიშგება (Balance Sheet)
    • 2.3. მოგება-ზარალის ანგარიშგება (Income Statement)
    • 2.4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (Cash – Flow Statement)
    • 2.5. კავშირი ფინანსურ ანგარიშგებებს შორის
   • თავი III - ფინანსური ინფორმაციის გამოყენება
    • 3.1. ბიუჯეტი
    • 3.2. მენეჯერული აღრიცხვის ელემენტები
    • 3.3. ფინანსური ანალიზი
   • ნაწილი III - ბიზნესის ორგანიზება
    • თავი IV - მენეჯმენტი
     • 4.1. მართვის იერარქია
     • 4.2. რას აკეთებს მენეჯერი?
     • 4.3. მართვის პროცესი
     • 4.4. უფლება–მოვალეობების განაწილება
     • 4.5. ორგანიზაციული სტრუქტურა
     • 4.6. წარმოება
     • 4.7. პროექტების მართვა
     • 4.8. რისკები და მათი მართვა
    • თავი V - ბიზნესის ორგანიზების ფორმები
     • 5.1. ბიზნესის სამართლებრივი ფორმები
     • 5.2. მცირე ბიზნესი და მისი თავისებურებები
     • 5.3. ფრანჩაიზი
    • დანართი - ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზის ინსტრუმენტები
     • D1. საინფორმაციო სისტემა და ინფორმაციის მოპოვება
     • D2. ინფორმაციის ანალიზის ზოგიერთი ინსტრუმენტი
      • D2.1. SMART კონცეფცია
      • D2.2. PEST ანალიზი
      • D2.3. შესაძლებლობების შეფასება
      • D2.4. მონაცემთა ანალიზი
      • D2.5. „72-ის წესი“.
      • D2.6. ინფორმაციის წარდგენა / ვიზუალიზაცია
     • სქოლიო