კალათა

დეტალურად

ორ ტომად. ამ წიგნში ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ ძირითადი ეკონომიკური პრინციპების შესახებ. ავტორს გამოყენებული აქვს მრავალი კარგი მაგალითი ისეთი საკითხების განსახილველად როგორიცაა: ეფექტიანობა, გაცვლა და შედარებითი უპირატესობა, მოთხოვნის ცნება, ალტერნატიული ღირებულება და საქონლის მიწოდება, კოოპერაციის პროცესი და სხვა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • 12. შემოსავლის განაწილება
  • მიმწოდებლები და მომხმარებლები
  • კაპიტალი და ადამიანური რესურსები
  • ადამიანური კაპიტალი და ინვესტიციები
  • საკუთრების უფლება და შემოსავალი
  • რეალური, სამართლებრივი და მორალური უფლებები
  • მოლოდინი და ინვესტიციები
  • მოთხოვნის კანონი და საწარმოო მომსახურება
  • ადამიანები თუ მანქანები?
  • „წარმოებული მოთხოვნა“ საწარმოო მომსახურებაზე
  • ვინ ვის უწევს კონკურენციას?
  • პროფკავშირები და კონკურენცია
  • სიღარიბე და უთანასწორობა
  • რატომ იზრდება უთანასწორობა?
  • შემოსავლების გადანაწილება
  • თამაშის წესების შეცვლა და საზოგადოებრივი თანამშრომლობა
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 13 გარეგანი ეფექტები და საკუთრების უფლებათა კონფლიქტი
  • უარყოფითი და დადებითი გარეგანი ეფექტები
  • სრულყოფილება მიუღწევადია
  • მოლაპარაკება
  • გარეგანი ეფექტების შემცირება სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე
  • მომჩივანი ბინათმფლობელობის შემთხვევა
  • პრეცედენტების მნიშვნელობა
  • რადიკალური ცვლილებების პრობლემა
  • გარეგანი ეფექტების შემცირება კანონმდებლობის მეშვეობით
  • დანახარჯების მინიმიზაცია
  • კიდევ ერთი მიდგომა: გარემოს დაბინძურების დაბეგვრა
  • გარემოს დაბინძურების ლიცენზიები?
  • ეფექტიანობა და სამართლიანობა
  • ბუშტის კონცეფცია
  • უფლებები და გარემოს დაბინძურების სოციალური პრობლემა
  • გადატვირთული გზები, როგორც გარეგანი ეფექტი
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 14 ბაზრები და მთავრობა
  • კერძო თუ საზოგადოებრივი?
  • კონკურენცია და ინდივიდუალიზმი
  • ეკონომიკური თეორია და მთავრობის ქმედება
  • იძულების უფლება
  • საჭიროა თუ არა მთავრობა?
  • გამოვრიცხოთ არგადამხდელები!
  • უბილეთო მგზავრის პრობლემა
  • დადებითი გარეგანი ეფექტები და უბილეთო მგზავრები
  • კანონი და წესრიგი
  • სახელმწიფო თავდაცვა
  • გზები და სკოლები
  • შემოსავლების გადანაწილება
  • ნებაყოფლობითი გაცვლის რეგულირება
  • მთავრობა და საზოგადოებრივი ინტერესები
  • ინფორმაცია და დემოკრატიული მთავრობები
  • არჩევითი თანამდებობის პირთა ინტერესები
  • დადებითი გარეგანი ეფექტები და მთავრობის პოლიტიკა
  • როგორ ადგენენ ადამიანები საზოგადოებრივ ინტერესებს?
  • პატიმრების დილემა
  • პოლიტიკური ინსტიტუტების შეზღუდულობა
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 15 ეკონომიკური სისტემების ზოგადი დახასიათება
  • ვინ არის მდიდარი, და ვინ - ღარიბი?
  • მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
  • ეროვნული შემოსავლების ანგარიშების შეზღუდვები
  • ახსნა-განმარტებების ძიებაში
  • ახსნა-განმარტებების ძიებაში
  • ერთობლივი რყევები
  • ინფლაცია
  • ინფლაცია და რეცესია
  • რა იწვევს ერთობლივ რყევებს?
  • მოკლე შინაარსი
  • სადისკუსიო კითხვები
 • 16 ფულის მიწოდება
  • სიგარეტი, როგორც ფული
  • ფულის ევოლუცია
  • მითი დეკრეტული ქაღალდის ფულის შესახებ
  • ფული დღეს
  • ფულის შექმნა
  • ბანკების მუშაობის რეგულირება
  • რა შეგვიძლია ვთქვათ ოქროს შესახებ?
  • ის, რაც შეიძლება შეიქმნას, შეიძლება გაქრეს კიდეც
  • როგორია მიმოქცევაში მყოფი ფულის რაოდენობა?
  • ფედერალური სარეზერვო სისტემის ინსტრუმენტები
  • ვინ იღებს სინამდვილეში გადაწყვეტილებებს?
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 17 მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა
  • დიდი დეპრესია
  • წარმოუდგენელი იაპონური ეკონომიკა
  • რა ხდება რეცესიის დროს
  • მოთხოვნა ფულზე
  • რატომ აქვს ხალხს ფულის მარაგი
  • რეალური და სასურველი ფულის მარაგი
  • რამდენად სტაბილურია ფულზე მოთხოვნა?
  • მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება
  • როდისაა მონეტარული პოლიტიკა ეფექტიანი
  • ფისკალური პოლიტიკის შემთხვევა
  • დროის სწორად შერჩევის პოლიტიკა
  • ფედერალური ბიუჯეტი, როგორც პოლიტიკის ინსტრუმენტი
  • დაუმთავრებელი საქმე
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 18 ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა და საერთაშორისო გაცვლა
  • საერთაშორისო გარიგებათა აღრიცხვა
  • რატომ უტოლდება შემოსავალი გასავალს?
  • წონასწორობა და უწონასწორობა
  • გაურკვევლობა საერთაშორისო უწონასწორობასთან დაკავშირებით
  • წონასწორობა, როგორც შენიღბული პოლიტიკის შედეგი
  • როდემდე გაგრძელდება ასე?
  • სავალუტო კურსი და მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი
  • ბრეტონ ვუდსის სისტემა
  • ფიქსირებული თუ თავისუფლად მცურავი სავალუტო კურსი?
  • არავინ იცის
  • პრობლემები
  • საერთო ვალუტის შემთხვევა
  • კერძო, ეროვნული და საზოგადოებრივი ინტერესები
  • შედარებითი უპირატესობის დასაცავად
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 19 დასაქმება და უმუშევრობა
  • უმუშევრობა და დაუსაქმებლობა
  • დასაქმებულნი, დაუსაქმებელნი და უმუშევარნი
  • შრომის ბაზრის გადაწყვეტილებები
  • უმუშევრობისა და დასაქმების დონეები
  • ხარჯები და გადაწყვეტილებები
  • უმუშევრობა და რეცესია
  • რატომ არსებობს უმუშევრობა ყოველთვის?
  • ფილიპსის მრუდი
  • უმუშევრობის შემცირება ილუზიის მეშვეობით
  • შრომის ბაზრის პოლიტიკა
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 20 ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება
  • ისტორიული მონაცემები
  • ეკონომიკური აღმავლობის საფუძვლები
  • უცხოური ინვესტიციები
  • ადამიანური კაპიტალი
  • აზიური რეკორდი
  • აზიის გარეთ
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 21 ეკონომიკური საქმიანობა და პოლიტიკური ეკონომია
  • პოლიტიკური გარემოცვა
  • დროის საზღვრები და შედეგების თანმიმდევრობა
  • შეუზღუდავი დეფიციტები
  • მთავრობა ყველა დონეზე - რატომაც არა?
  • მონეტარული პოლიტიკის პოლიტეკონომია
  • მოქმედების თავისუფლება თუ წესები
  • ვინ აკონტროლებს მდგომარეობას?
  • დებატების განახლება
  • რა გველის წინ?
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 22 ეკონომიკური შეზღუდვები
  • რა იციან ეკონომისტებმა
  • ეკონომიკის მიღმა
 • სქოლიო