კალათა

დეტალურად

გამოიცემა ორ ტომად. ამ წიგნში ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ ძირითადი ეკონომიკური პრინციპების შესახებ. ავტორს გამოყენებული აქვს მრავალი კარგი მაგალითი ისეთი საკითხების განსახილველად როგორიცაა: ეფექტიანობა, გაცვლა და შედარებითი უპირატესობა, მოთხოვნის ცნება, ალტერნატიული ღირებულება და საქონლის მიწოდება, კოოპერაციის პროცესი და სხვა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • 1 ეკონომიკური აზროვნება
  • წესრიგის ამოცნობა
  • საზოგადოებრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობა
  • როგორ ხდება ეს?
  • ინტელექტუალური ინსტრუმენტი
  • ურთიერთქმედება ერთობლივი შეთანხმების საშუალებით
  • ეკონომიკური თეორიის მიკერძოებულობა
  • თამაშის წესები
  • დასკვნები თუ მიკერძოება?
  • არავითარი თეორია ნიშნავს ცუდ თეორიას
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 2 ეფექტიანობა, გაცვლა და შედარებითი უპირატესობა
  • მითი მატერიალური სიმდიდრის შესახებ
  • ვაჭრობა ქმნის სიმდიდრეს
  • ეფექტიანობა და ფასეულობები
  • როგორ გაცვალეს გასმა და ჰარიმ მძიმე სამუშაო
  • გაცვლის არსი, წარმოების ალტერნატიული დანახარჯების შედარება
  • რატომ სპეციალიზაცია?
  • ინდივიდუალური ვაჭრობიდან საერთაშორისო ვაჭრობამდე და პირიქით
  • ტრანსაქციული დანახარჯები
  • საბაზრო აღმოჩენები
  • დავა ფასეულობათა შესახებ
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 3 შემცვლელები ჩვენს გარშემო: მოთხოვნის ცნება
  • ხარჯები და შემცვლელები
  • მოთხოვნის კონცეფცია
  • ზღვრული მნიშვნელობები
  • ზღვრულ მნიშვნელობებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები
  • გამოვსახოთ გრაფიკზე
  • მოთხოვნა და მოთხოვნის სიდიდე
  • არის განსხვავება?
  • ფულადი და სხვა ხარჯები
  • ინფლაციასთან დაკავშირებული არასწორი წარმოდგენები
  • თავისუფლება და მწარმოებლურობა
  • დრო ჩვენზე მუშაობს
  • მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა
  • ფიქრები ელასტიურობაზე
  • ელასტიურობა და ერთობლივი შემოსავლები
  • მითი ვერტიკალური მოთხოვნის შესახებ
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 4 ალტერნატიული დანახარჯები (ალტერნატიული ღირებულება) და საქონლის მიწოდება
  • დანახარჯები შეფასებებია
  • მეწარმის დანახარჯები, როგორც ალტერნატივის ღირებულება
  • დანახარჯები და ქმედება
  • დანახარჯები დაქირავებულ ჯარზე
  • „აუნაზღაურებელი დანახარჯების“ გამორიცხვა
  • ზღვრული ანუ დამატებითი დანახარჯები
  • ზღვრული და საშუალო დანახარჯები
  • დანახარჯები, როგორც გამამართლებელი გარემოება
  • დანახარჯები და მიწოდება
  • მიწოდების საფასო ელასტიურობა
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 5 მოთხოვნა და მიწოდება: კოოპერაციის პროცესი
  • საბაზრო სისტემები
  • ტრანსაქციული დანახარჯები
  • საკუთრების უფლება და ინსტიტუტები
  • ფულადი ფასების მარეგულირებელი როლი
  • ძირითადი პროცესი
  • დამატებითი პრაქტიკა
  • ფასების დაფიქსირების მცდელობა
  • იშვიათობიდან კონკურენციისკენ
  • კონკურენცია ფიქსირებული ფასების დროს
  • მიმწოდებლის როლი განაწილებაში
  • სწორი და არასწორი გზები
  • არსებობს თუ არა უკეთესი სისტემა
  • ინფლაცია და ბინის ქირის კონტროლი
  • იშვიათობა და სიჭარბე
  • მომწოდებლები, რომლებიც გულგრილნი არიან ფასის მიმართ
  • თქვენი საკუთარი აეროპორტი
  • ფასები, კომიტეტები და დიქტატორები
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 6 მიწოდება და მოთხოვნა: თეორიიდან პრაქტიკისაკენ
  • განსაზღვრავს თუ არა ფასს ხარჯები?
  • საკვების ფასი და ფერმების დანახარჯები
  • მიწოდების რაოდენობა თუ მიწოდება
  • კიდევ ერთხელ ფასებისა და დანახარჯების შესახებ
  • დანახარჯები და საკუთრება
  • დანახარჯები და გადატვირთულობა
  • ისურვე მეტი, სანამ უფასოა
  • სამედიცინო მომსახურების მზარდი დანახარჯები
  • დანახარჯები და დაზღვევა
  • საავადმყოფოში მკურნალობის ხარჯები
  • ელასტიურობა და ფასების ცვლილება
  • ვინ იხდის გადასახადებს?
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 7 ინფორმაცია, შუამავლები და სპეკულანტები
  • უძრავი ქონების გაყიდვის აგენტები, როგორც ინფორმაციის მწარმოებლები
  • ძიებაზე გაწეული დანახარჯების შემცირება
  • ბაზრები ქმნიან ინფორმაციას
  • სპეკულაციის სახეები
  • სპეკულაციის შედეგები
  • შიდა ინფორმაციით მოვაჭრეთა საკითხი
  • პასუხისმგებლობის საკითხი
  • ექიმები და არასწორი მკურნალობის საკითხი
  • დამატება: საბირჟო საქონლით სპეკულანტები და „ფიუჩერსების“ ბაზრები
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 8 ფასების დადგენა და მონოპოლიების საკითხი
  • ვის შეიძლება ვუწოდოთ მონოპოლისტი?
  • ალტერნატივები, ელასტიურობა და საბაზრო ძალაუფლება
  • პრივილეგიები და შეზღუდვები
  • ფასის მიმღები და ფასის მაძიებელი
  • ფასის მიმღებთა ბაზრები და რესურსების ოპტიმალური განთავსება
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 9 ფასის ძიებაში
  • ფასდადების გავრცელებული თეორია
  • გაიცანით - ედ საიკი
  • მოგების მაქსიმიზაციის ძირითადი წესი
  • ზღვრული შემოსავალი
  • რატომაა ზღვრული შემოსავალი ფასზე ნაკლები?
  • ზღვრული დანახარჯის ტოლი ზღვრული შემოსავლის დადგენა
  • ფასისმიერი დისკრიმინაციის დილემა
  • კოლეჯი - ფასების დამდგენი
  • ფასისმიერი დისკრიმინაციის ზოგიერთი სტრატეგია
  • ედ საიკი გამოსავალს პოულობს
  • აღშფოთება და ლოგიკური დასაბუთება
  • სადილისა და ვახშმის ფასი
  • დავუბრუნდეთ თეორიას - „დანახარჯებს პლუს დანამატი“
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • 10 კონკურენცია და მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა
  • კონკურენტული ზეწოლა
  • კონკურენციის მართვა
  • სახელმწიფო პოლიტიკის ამბივალენტურობა
  • რას ნიშნავს „სათანადო დანახარჯები“?
  • „მტაცებლები“ და კონკურენცია
  • ფასების რეგულირება
  • „ანტიმონოპოლისტური“ პოლიტიკა
  • შერმანის აქტის ინტერპრეტაცია და გამოყენება
  • ვერტიკალური შეზღუდვები - კონკურენტული თუ ანტიკონკურენტული?
  • აზრთა სხვადასხვაობა
  • შეჯამება
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისთვის
 • 11 მოგება
  • რა უნდა შედიოდეს დანახარჯებში?
  • რატომ იხდიან სარგებელს?
  • დროითი უპირატესობები
  • სარგებლის განაკვეთთან დაკავშირებული რისკი
  • სარგებლის რეალური და ნომინალური განაკვეთები
  • განუზღვრელობა - მოგების აუცილებელი პირობა
  • მოგებისადმი სწრაფვა
  • მეწარმე
  • სად მთავრდება წინააღმდეგობა?
  • არამომგებიანი ინსტიტუტები
  • სოციალიზმიდან კაპიტალიზმში გარდამავალი პერიოდი
  • ამას ყველა აკეთებს
  • კონკურენციის შეზღუდვა
  • კონკურენცია სხვა ფრონტებზე
  • როდესაც განუზღვრელობა ქრება, კონკურენტული ვაჭრობის შედეგად მიღებული მოგება გადაიქცევა წარმოების დანახარჯებად
  • კონკურენცია ძირითად რესურსებზე
  • კონკურენცია და საკუთრების უფლება
  • დამატება: დისკონტირება და მიმდინარე ღირებულებები
  • სადამდე იზრდება დღევანდელი თანხა?
  • მომავალი თანხების დღევანდელი ღირებულება
  • წლიური შემოსავლების დღევანდელი ღირებულება
  • მოკლედ გავიმეოროთ
  • საკითხები განსჯისათვის
 • სქოლიო