კალათა

დეტალურად

საზოგადოებრივი საშიშროება და მართლწინააღმდეგობა სისხლის სამართალში

თინათინ წერეთელი

გამომცემლობა კავკასიური სახლი

იურიდიული

მეცნიერ–იურისტის, პროფესორ თინათინ წერეთლის ნაშრომი, რომელშიც განხილულია სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ურთულესი საკითხი - მართლწინააღმდეგობა და საზოგადოებრივი საშიშროება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედაქტორისგან
 • VORWORT
 • პირველი ნაწილი
  • პირველი თავი საზოგადოებრივი საშიშროება და მართლწინააღმდეგობა როგორც დანაშაულის ცნების აუცილებელი ნიშანი
   • §1. საზოგადოებრივი საშიშროება და დანაშაულის ცნების განსაძღვრება
   • §2. საზოგადოებრივი საშიშროება როგორც დანაშაულის ცნების აუცილებელი ნიშანი
  • მეორე თავი საზოგადოებრივი საშიშროება და მართლწინააღმდეგობა
   • §1. მართლწინააღმდეგობა როგორც დნაშაულის ცნების აუცლიებელი ნიშანი
   • §2. ქმედობის მართლწინააღმდეგობა და ანალოგიის აკრძალვა
   • §3. საზოგადოებრივი საშიშროება, მართლწინააღმდეგობა და ბრალეულობა
  • მესამე თავი საზოგადოებრივი საშიშროების გამორიცხვა ქმედობის მცირე მნიშვნელობის გამო
  • მეოთხე თავი დანაშაულთა კლასიფიკაცია
   • §1. დანაშაულთა კლასიფიკაცია ბურჟუაზიული სისხლის სამართლის მიხედვით
   • §2. დანაშაულთა კლასიფიკაცია საბჭოთა სისხლის სამართლის მიხედვით
  • მეორე ნაწილი
   • პირველი თავი ბურჟუაზიული კრიმინალისტების მოძღვრება მართლწინააღმდეგობის შესახებ და მისი კრიტიკა
    • §1. ბინდინგის ნორმათა თეორია
    • §2. ბელინგის თეორია დანაშაულის შემადგენლობისა და მართლწინააღმდეგობის შესახებ
    • §3. მ. ე. მაიერის თეორია მართლწინააღმდეგობის, როგორც „კულტურის ნორმების“ დარღვევის შესახებ
    • §4. სწავლება „შემადგენლობის უარყოფითი ნიშნების“ შესახებ
    • §5. მეცგერის მოძღვრება მართლწინააღმდეგობის შესახებ. შემდგომი განვითარება დებულებისა მართლწინააღმდეგობის სუბიექტური ნიშნების შესახებ
    • §6. „კილის მიმართულების“ ძირითადი დებულებები უმართლობის შესახებ
   • მეორე თავი საზოგადოებრივი საშიშროება, მართლწინააღმდეგობა და დანაშაულის შემადგენლობა
    • §1. სისხლის სამართლის კანონი და დანაშაულის შემადგენლობა
    • §2. ქმედობის შესაბამისობა დანაშაულის შემადგენლობისადმი, მისი მართლწინააღმდეგობა და საზოგადოებრივი საშიშროება
    • §3. დანაშაულის ცნება და დანაშაულის შემადგენლობის ცნება
    • §4. დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნები
   • მესამე ნაწილი
    • პირველი თავი საფრთხის შემქმნელი დანაშაულის მართლწინააღმდეგობა კანონმდებლობაში
     • §1. საფრთხის შემქმნელი დანაშაულის შემადგენლობის სამართლებრივი ბუნება
     • §2. საფრთხის ცნება
     • §3. საფრთხის შემქმნელი დელიქტის მართლწინააღმდეგობა
     • §4. ბრალი კონკრეტული საფრთხის შემქმნელი დანაშაულის დროს
     • §5. საფრთხის შექმნის დანაშაულის საკანონმდებლო კონსტრუქცია
     • §6. საყოველთაოდ საშიში დელიქტის საკითხი
     • §7. საფრთხის შექმნის დელიქტი, მცდელობა და მომზადება
    • სქოლიო