კალათა

დეტალურად

კიბერდანაშაული, სასჯელი და პროცესუალური სამართალწარმოება

შაქრო ბაღდავაძე

გამომცემლობა აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი

იურიდიული საზოგადოება

„კიბერდანაშაული, სასჯელი და პროცესუალური სამართალწარმოება“ ეხება დანაშაულის ახალი სახეობებით გამოვლენილ კიბერდანაშაულის პრობლემას, პროცესუალური ხარვეზების აღმოფხვრასა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობას. წინამდებარე ნაშრომი მნიშვნელოვანია კიბერდანაშაულის გააზრებისა და მასთან ეფექტურად ბრძოლის მექანიზმების შემუშავებისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მეტი დაცულობა მომდინარე საფრთხეებისგან.
  • შესავალი
  • კიბერდანაშაული: პრობლემის მიმოხილვა
  • დანაშაული და სასჯელი
  • დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ
  • დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ
  • მორალისა და ზნეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები
  • დანაშაული მართლმსაჯულების განხორციელების წინააღმდეგ
  • დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ
  • დასკვნა
  • სქოლიო