კალათა

დეტალურად

წინამდებარე სახელმძღვანელო პირველი და მოკრძალებული მცდელობაა ქართულ ენაზე მოახდინოს კიბერსივრცის სამართლის საფუძვლებისა და არსის გადმოცემა. კიბერ, ანუ იგივე ელექტრონული სივრცე, ყველაზე მზარდი ტექნოლოგიური სფეროა და მისი რეგულირება ყველაზე მეტად არის რთული გამომდინარე ამ სივრცის ანონიმურობისა და ექსტრატერიტორიულობის თავისებურებებიდან. საქართველოც ამ სივრცის ნაწილია და შესაბამისად საინტერესო და აუცილებელია ამ სფეროში მოქმედი სამართლის კვლევა და განვითარება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • თავი 1. განმარტებები
 • თავი 2. წვდომის უფლება
 • თავი 3. ანონიმურობა
 • თავი 4. მონაცემთა დაცვა
 • თავი 5. შიფრის შემცველი პროგრამა
 • თავი 6. საზიანო კოდი
 • თავი 7. სპამი
 • თავი 8. კიბერხულიგნობა
 • თავი 9. კიბერშეურაცხყოფა
 • თავი 10. ინდივიდუალურობის მოპარვა
 • თავი 11. კიბერტერორიზმი
 • თავი 17. სამოქალაქო თავისუფლებები
 • თავი 18. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა
 • თავი 19. სამოქალაქო საშუალებები
 • თავი 20. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
 • თავი 21. სისხლისსამართლებრივი სასჯელი
 • თავი 22. სუვერენიტეტი და იურისდიქცია
 • თავი 23. მტკიცებულების სტანდარტები
 • თავი 24. ტრანსნაციონალური ექსტრადიცია
 • თავი 25. ტელეკომუნიკაციების რეგულირება
 • თავი 26. მარეგულირებელი ძალები
 • თავი 27. დავის გადაწყვეტა
 • თავი 28. საერთაშორისო ხელშეკრულების სამდივნო
 • კიბერდამნაშავეობის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი, კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ჩადენილი რასისტული და ქსენოფობიური ხასიათის ქმედებათა კრიმინალიზაციის შესახებ
 • კიბერდამნაშავეობის შესახებ ევროპული კონვენცია