კალათა

დეტალურად

ეს სახელმძღვანელო გამოცდილი და კვალიფიციური მასწავლებლებისთვის - მენტორებისთვის მომზადდა. ჩვენი მიზანია, რამდენიმე მიმართულებით დავეხმაროთ მენტორს, რათა მან გააცნობიეროს თავისი სტატუსის არსი და საკუთარი როლი მასწავლებლობის მაძიებლის / დამწყები მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის პირველ ეტაპზე; გაიაზროს და გაითვალისწინოს მაძიებლის ტიპური პრობლემები და საჭიროებები მასწავლებლის სტატუსის მოპოვებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების გზაზე; დაგეგმოს და გაუძღვეს მაძიებლებთან მუშაობის პროცესს ეფექტური მიდგომების, სტრატეგიებისა და რესურსების გამოყენებით; პერიოდულად შეაფასოს საკუთარი მუშაობა მენტორის სტატუსით და შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები პედაგოგიურ საქმიანობაში. სახელმძღვანელოში მოცემული პრაქტიკული რჩევები, სქემები, შეფასების რუბრიკები და დანართები მნიშვნელოვნად დაეხმარება მენტორებს შექმნან მაძიებელთან მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაცია და მენტორის პორტფოლიო.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
 • ნაწილი 1. მაძიებლობისა და მენტორობის შესახებ
  • 1.1. მაძიებლობის არსი და მნიშვნელობა
  • 1.2. მენტორობის არსი და მნიშვნელობა
  • 1.3. მენტორობისა და მაძიებლობის ინსტიტუტის
  • 1.4. მასწავლებლის კარიერის შესახებ
  • 1.5. მენტორობის მოდელები
 • ნაწილი 2. მენტორის ფუნქციები და მოვალეობები
  • 2.1. როგორ დავიწყოთ მენტორობის პროცესი? მენტორის თვალით დანახული რეალობა
  • 2.2. მენტორისა და მაძიებლის ერთობლივი მუშაობის ძირითადი დოკუმენტები
  • 2.3 მაძიებლის ინდივიდუალური საჭიროებების შესწავლა
  • 2.4 მაძიებლობის პერიოდის მიზნებისა და მისაღწევი შედეგების განსაზღვრა
  • 2.5 პროგრამის სტრუქტურის შემუშავება ძირითადი საფეხურების მიხედვით
  • 2.6. მოკლევადიანი ამოცანებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა
  • 2.7 სამოქმედო გეგმის შედგენა
  • 2.8. მაძიებელთან კონკრეტული ღონისძიებების ჩატარება
   • 2.8.1. თემატური/მიზნობრივი კონსულტაცია
   • 2.8.2. წაკითხული ლიტერატურის ერთობლივად განხილვა და შეჯამება
   • 2.8.3. მაძიებლის მიერ ორგანიზებულ გაკვეთილზე დასწრება და უკუკავშირი
   • 2.8.4. სტრუქტურული ინტერვიუ
   • 2.8.5. მაძიებლის საქმიანობის შეფასება
  • 2.9. რჩევები მაძიებლის მიერ პორტფოლიოს წარმოების პროცესში
  • 2.10 მაძიებლის საქმიანობის შემაჯამებელი შეფასება და შედეგების წარდგენა სკოლის დირექციასთან
 • ნაწილი 3. კარგი მენტორის რამდენიმე მახასიათებელი
 • ნაწილი 4. სკოლის როლი მაძიებლობის პროცესში - მიმოხილვა
  • 4.1. რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა მაძიებლის ინტეგრირებისათვის სასკოლო გარემოში
  • 4.2. კონფლიქტები სკოლაში
  • 4.3. რჩევები კონფლიქტის დეესკალაციისათვის
 • გამოყენებული ლიტერატურა და სასარგებლო ინტერნეტ-რესურსები მენტორებისთვის
 • დანართი
  • დანართი 1. მაძიებლის საჭიროებათა ანალიზის ფორმა
  • დანართი 2. მაძიებლობის პროგრამა და მაძიებლის სამოქმედო გეგმის ნიმუში
  • დანართი 3. გაკვეთილზე დაკვირვების ფორმა
  • დანართი 4. მაძიებლის შეფასების რუბრიკა
  • დანართი 5. გაკვეთილის გეგმის ნიმუში