კალათა

დეტალურად

ფსალმუნნი მეფისა დავითისა, ძველქართულ ენაზე
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კანონი პირველი
  • 2. ფსალმუნი დავითის, ზედა წარუწერელი ებრაელთა შორის
  • 3. ფსალმუნი დავითისი, რაჟამს ივლტოდა იგი პირისაგან აბესალომისა, ძისა თვისისა
  • 4. დასასრულსა გალობათასა ფსალმუნი
  • 5. დასასრულსა, მკვიდრისათვის, ფსალმუნი დავითისი
  • 6. დასასრულსა, გალობათა შინა, მერვისათვის, ფსალმუნი დავითისი
  • 7. ფსალმუნი დავითისი, რომლითა აქო უფალი სიტყუათა მათთვის ქუშისთა, ძისა იემანისთა
  • 8. დასასრულსა, საწნეხელთათვის, ფსალმუნი დავითისი
 • კანონი მეორე
  • 9. დასასრულსა, საიდუმლოთათვის ძისათა, ფსალმუნი დავითისი
  • 10. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 11. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 12. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 13. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 14. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 15. ძეგლის წერაი დავითისი
  • 16. ლოცვა დავითისი
 • კანონი მესამე
  • 17. დასასრულსა, მონისა უფლისა დავითისი, რომელნი ჰრქუნა უფალსა სიტყუანი ამის გალობისანი დღესა მას, რომელსა იხსნა იგი უფალმან ხელთაგან ყოველთა მტერთა მისთასა და ხელთაგან საულისთა და თქუა
  • 18. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 19. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 20. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 21. დასასრულსა, შეწევნისათვის საცისკროისა, ფსალმუნი დავითისი
  • 22. ფსალმუნი დავითისი
  • 23. ფსალმუნი დავითისი, ერთშაბათთაი
 • კანონი მეოთხე
  • 24. ფსალმუნი დავითისი
  • 25. ფსალმუნი დავითისი
  • 26. ფსალმუნი დავითისი, პირველ ცხებისაი
  • 27. ფსალმუნი დავითისი
  • 28. ფსალმუნი დავითისი, გამოსლვისათვის კარვისა
  • 29. ფსალმუნი, გალობა განახლებისა სახლისა დავითისი
  • 30. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი, განკვირვებისაი
  • 31. ფსალმუნი დავითისი
 • კანონი მეხუთე
  • 32. ფსალმუნი დავითისი, ზედა-წარუწერელი ებრაელთა შორის
  • 33. ფსალმუნი დავითისი, რაჟამს-იგი იცვალა პირი თვისი წინაშე აბიმელექისსა და განუტევა იგი და წარვიდა
  • 34. ფსალმუნი დავითისი
  • 35. დასასრულსა, მონისა უფლისა დავითისი
  • 36. ფსალმუნი დავითისი
 • კანონი მეექვსე
  • 37. ფსალმუნი დავითისი, მოსახსენებელად შაბათისა
  • 38. დასასრულსა, იდითუმისთვის გალობა დავითისი
  • 39. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 40. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
  • 41. დასასრულსა, გულისხმის-ყოფისათვის, ძეთა კორესთა, ფსალმუნი დავითისი
  • 42. ფსალმუნი დავითისი, ზედა-წარუწერელი ებრაელთა შორის
  • 43. დასასრულსა, ძეთა კორესთაი, გულისხმის-ყოფისათვის
  • 44. დასასრულსა, ცვალებადთათვის, ძეთა კორესთაი, გულისხმის-ყოფისათვის, გალობაი საყუარელისაი
  • 45. დასასრულსა, ძეთა კორესთათვის, დაფარულთათვის ფსალმუნი
 • კანონი მეშვიდე
  • 46. დასასრულსა, ძეთა კორესთათვის ფსალმუნი
  • 47. ფსალმუნი გალობისაი, ძეთა კორესთაი, მეორისა შაბათისაი
  • 48. დასასრულსა, ძეთა კორესთა ფსალმუნი
  • 49. ფსალმუნი ასაფისი
  • 50. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი, რაჟამს მოვიდა მისა ნათან წინასწარმეტყუელი, ოდეს-იგი შევიდა ბერსაბესა ურიის ცოლისა
  • 51. დასასრულსა, გულისხმის-ყოფისათვის დავითისა, რაჟამს მოვიდა დოიკ იდუმელი და უთხრა საულს და ჰრქუა მას, ვითარმედ: მოვიდა დავით სახლსა აბიმელექისსა
  • 52. დასასრულსა, მაელეთისთვის გულისხმის-ყოფისათვის ფსალმუნი
  • 53. დასასრულსა, გალობათა შინა, გულისხმის-ყოფისათვის დავითისა, რაჟამს მოვიდეს ზეფელნი და ჰრქუეს საულს: აჰა, დავით დამალულ არს ჩუენ შორის
  • 54. დასასრულსა, გალობათა შინა, გულისხმის-ყოფისათვის, ასაფისა, ფსალმუნი
 • კანონი მერვე
  • 55. დასასრულსა, ერისათვის განშორებულისა წმიდათაგან, დავითის ძეგლის წერაი, რაჟამს-იგი შეიპყრეს უცხო თესლთა გეთს შინა
  • 56. დასასრულსა, ნუ განხრწნი, დავითის ძეგლის-წერისათვის, რაჟამს-იგი ივლტოდა პირისაგან საულისა და შევიდა ქუაბსა მას
  • 57. დასასრულსა, ნუ განხრწნი, დავითის ძეგლის წერისათვის
  • 58. დასასრულსა, ნუ განხრწნი, დავითის ძეგლის წერაი, ოდეს-იგი მიავლინა საულ და შეიცვა სახლი მისი მოკლვად მისა
  • 59. დასასრულსა, ცვალებულთათვის; მერმეცა ძეგლის წერაი დავითისი სამოძღურებელად, რაჟამს იგი მოწუა შუამდინარე ასურეთისაი და ასურეთი სობაკაი და მოაქცია იოაბ, და დასცა ედომი ხევსა მას მარილთასა ათორმეტი ათა
  • 60. დასასრულსა, ქებათა შინა, დავითისი
  • 61. დასასრულსა, იდითუმისთვის, ფსალმუნი დავითისი
  • 62. ფსალმუნი დავითისი, რაჟამს იყო იგი უდაბნოსა მას ჰურიასტანისასა
  • 63. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი
 • კანონი მეცხრე
  • 64. დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი, გალობა იერემიასი და ეზეკიელისი ერისა მის მსხემობისაი
  • 65. დასასრულსა, გალობა ფსალმუნისაი აღდგომისათვის
  • 66. დასასრულსა, გალობათათვის, ფსალმუნი ქებისა დავითისი
  • 67. დასასრულსა, დავითის ფსალმუნი, შესხმისაი
  • 68. დასასრულსა, ცვალებულთათვის, ფსალმუნი დავითისი
  • 69. დასასრულსა, დავითისი; ხსენებად, რამეთუ მაცხოვნა მე უფალმან
 • კანონი მეათე
  • 70. ფსალმუნი დავითისი, ძეთა იონადაბისთაი და პირველ წარტყუენულთა მათ, წარუწერელი ებრაელთა შორის
  • 71. სოლომონისთვის, ფსალმუნი დავითისი
  • 72. მოაკლდეს გალობანი დავითისნი, ძისა იესესნი. ფსალმუნი ასაფისი, გალობაი ასურასტანელისა მიმართ
  • 73. გულისხმის-ყოფისათვის, ასაფისა
  • 74. დასასრულსა, ნუ განხრწნი, ფსალმუნი ასაფისი
  • 75. დასასრულსა გალობათასა, ფსალმუნი ასაფისი, გალობაი ასურასტანელისა მიმართ
  • 76. დასასრულსა, იდითუმისთვის, ფსალმუნი ასაფისი
 • კანონი მეთერთმეტე
  • 77. ფსალმუნი ასაფისი, გულისხმის-ყოფისათვის
  • 78. ფსალმუნი ასაფისი
  • 79. დასასრულსა ცვალებადთათვის, წამებაი ასაფისი, ფსალმუნი ასურისათვის
  • 80. დასასრულსა, საწნეხელთათვის, ფსალმუნი ასაფისი
  • 81. ფსალმუნი ასაფისი
  • 82. გალობაი, ფსალმუნი ასაფისი
  • 83. დასასრულსა, საწნეხელთათვის, ძეთა კორესთა ფსალმუნი
  • 84. დასასრულსა, ძეთა კორესთა, ფსალმუნი
 • კანონი მეთორმეტე
  • 85. ლოცვაი დავითისი
  • 86. ძეთა კორესთა, ფსალმუნი გალობისაი
  • 87. დასასრულსა, მალეთისთვის მიგებად, სიტყუაი გონიერებისაი ეთამ ისრაიტელისა, გალობაი ფსალმუნისაი ძეთა კორესთა
  • 88. გულისხმის-ყოფისათვის, ეთამ ისრაიტელისა
  • 89. გალობაი მოსესი, კაცისა ღმრთისაი
  • 90. ქებაი გალობით დავითისი, ზედა-წარუწერელი ებრაელთა შორის
 • კანონი მეცამეტე
  • 91. ფსალმუნი, გალობაი დავითისი, დღისა შაბათისაი
  • 92. ფსალმუნი დავითისი, დღესა შაბათსა, რაჟამს დაემტკიცა ქუეყანაი, გალობაი
  • 93. ფსალმუნი დავითისი, მეოთხისა შაბათისაი
  • 94. ქებაი გალობისაი, დავითისი, წარუწერელი ებრაელთა შორის
  • 95. გალობაი დავითისი, აღშენებისთვის ტაძრისა შემდგომად ტყუეობისა
  • 96. ფსალმუნი დავითისი, ოდეს ქუეყანაი მისი დაემკვიდრებოდა, წარუწერელი ებრაელთა შორის
  • 97. ფსალმუნი დავითისი
  • 98. ფსალმუნი დავითისი
  • 99. ფსალმუნი დავითისი, აღსარებისათვის
  • 100. ფსალმუნი დავითისი
 • მეთოთხმეტე კანონი
  • ლოცვა გლახაკისაი, ოდეს მოეწყინოს და განჰფინოს წინაშე უფლისა თხოვაი თვისი, 101
  • ფსალმუნი დავითისი, 102
  • ფსალმუნი დავითისი, სოფლის შესაქმისათჳს, 103
  • ალილუიაი, 104
 • კანონი მეთხუთმეტე
  • ალილუია, 105
  • ალილუია, 106
  • გალობა, ფსალმუნი დავითისი, 107
  • დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი, 108
 • კანონი მეთექვსმეტე
  • ალილუია, ფსალმუნი დავითისი, 109
  • ალილუია, 110
  • ალილუია, წარწერისათვის ანგეასა და ზაქარიასა, ფსალმუნი 111
  • ალილუია, 112
  • ალილუია, 113
  • ალილუია, 114
  • ალილუია, 115
  • ალილუია, 116
  • ალილუია, 117
 • კანონი მეჩვიდმეტე
  • ალილუია, 118
 • კანონი მეთვრამეტე
  • გალობა აღსავალთა, 119
  • გალობა აღსავალთა, 120
  • გალობა აღსავალთა, 121
  • გალობა აღსავალთა, 122
  • გალობა აღსავალთა, 123
  • გალობა აღსავალთა, 124
  • გალობა აღსავალთა, 125
  • გალობა აღსავალთა, 126
  • გალობა აღსავალთა, 127
  • გალობა აღსავალთა, 128
  • გალობა აღსავალთა, 129
  • გალობა აღსავალთა, 130
  • გალობა აღსავალთა, 131
  • გალობა აღსავალთა, 132
  • გალობა აღსავალთა, 133
 • კანონი მეცხრამეტე
  • ალილუია, 134
  • ალილუია, 135
  • ფსალმუნი დავითისი, იერემიასგან, 136
  • ფსალმუნი დავითისი, ზაქარიასი და ანგიასი, 137
  • დასასრულსა, დავითის ფსალმუნი ზაქარიასთვის, განთესვასა, 138
  • დასასრულსა, ფსალმუნი დავითისი, 139
  • ფსალმუნი დავითისი, 140
  • გულის-ხმის-ყოფისათვის დავითისა, ოდეს იყო ქუაბსა შინა და ილოცვიდა, 141
  • ფსალმუნი დავითისი, ოდეს დევნულ იყო ძისაგან თვისისა აბესალომისა, 142
 • კანონი მეოცე
  • ფსალმუნი დავითისი, გოლიათისათვის, 143
  • ქებისათვის დავითისა, 144
  • ალილუია, ანგეასი და ზაქარიაისი, 145
  • ალილუია, 146
  • ალილუია, ანგეასი და ზაქარიასი, 147
  • ალილუია, ანგეასი და ზაქარიასი, 148
  • ალილუია, 149
  • ალილუია, 150
 • ესე ფსალმუნი თვისაგან აღიწერა დავითის მიერ და გარეშე ასერგასისთა ფსალმუნთასა, რაჟამს ეწყო გოლიათსა