კალათა

დეტალურად

ქართული ლექსის ისტორია და თეორია. დაამტკიცა საქართველოს განათლების სამინისტრომ დამხმარე სახელმძღვანელოდ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • შესავალი
 • I. ლექსის რიტმი
  • 1. რიტმის ცნებისათვის
  • 2. მახვილი ენასა და ლექსში
   • 3. მეტრი
    • ა) მუხლი
    • ბ) ცეზურა
   • 4. ქართული ლექსის მეტრული რეპერტუარი
    • ა) იზოსილაბური საზომები
    • ბ) ჰეტეროსილაბური საზომები
    • გ) ვერლიბრი
   • II. სტროფიკა
   • III. რითმა
    • 1. რითმის ცნებისათვის
    • 2. რითმის გენეზისი
    • 3. რითმის კლასიფიკაცია
     • ა) რითმები ბგერითი შედგენილობის (ევფონიის) მიხედვით
     • ბ) რითმები ადგილმდებარეობის
     • გ) რითმები მარცვალთა რაოდენობის მიხედვით
     • დ) რითმები აგებულების მიხედვით
     • ე) რითმები დაბოლოების მიხედვით
     • ვ) რითმის მორფოლოგია
    • 4. თეთრი ლექსი
   • IV. ლექსის სახეები
    • 1. ეროვნული სალექსო ფორმები
    • 2. უცხოური სალექსო ფორმები
   • V. ლექსის ევფონია (ბგერწერა)
    • 1. ალიტერაცია
    • 2. ასონანსი
    • 3. ხმაბაძვა (ონომატოპეა)
    • 4. ევფონიის სემანტიკური ფუნქცია
   • VI. ქართული ლექსწყობის კვლევის ისტორიიდან
   • VII. ქართული ლექსის ბუნება
   • VIII. ქართული ლექსის განვითარების გზა
    • 1. ლექსის წარმოშობა
    • 2. წინარუსთველური ლექსი
    • 3. რუსთველის სალექსო რეფორმა
    • 4. გურამიშვილის სალექსო რეფორმა
    • 5. ბარათაშვილის სალექსო რეფორმა
    • 6. გალაკტიონის სალექსო რეფორმა