კალათა

დეტალურად

ქართველი ერის ისტორია (IV წიგნი)

ივანე ჯავახიშვილი

გამომცემლობა ლითერასი

ისტორია

„ქართველი ერის ისტორიის“ მეოთხე წიგნში ასახულია XVII-XVIII საუკუნეების საქართველოს ისტორია.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • [შესავალი]
  • [საქართველო XVII საუკუნის დასაწყისში]
 • თავი პირველი
  • მასალები XVII საუკუნის ისტორიისათვის
  • [დასავლეთი საქართველო XVII საუკუნეში]
 • [თავი მეორე]
  • ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის XVII საუკუნეში
 • [თავი მესამე]
  • დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართვლოს შორის XVIII საუკუნეში
  • რუსეთის პოლიტიკური დახმარების მოიმედეობა ვახტანგVI-ის დროს საქართველოში და მისი შედეგი
  • აღმოსავლეთ საქართველოს განსაცდელი და თეიმურაზ II და ერეკლე II ღვაწლი საქართველოს წინაშე
  • დამოკიდებულება საქართველოსა და რუსეთს შორის 1783 წ. ხელშეკრულებამდე
   • § 1. რუსეთ-ოსმალეთის პირველი ომი ეკატერინე II დროს, საქართველოს ჩათრევა ამ ომში ოსმალეთის წინააღმდეგ და ამის შედეგი
   • § 2. აღმ. საქართველოს მდგომარეობა 1773 - 1783 წწ. ერეკლე II დამოუკიდებელი პოლიტიკის წყალობით
  • 1783 წ. ხელშეკრულება რუსეთ-საქართველოს შორის
   • § 1. მისი წარმოშობის ისტორია.
   • § 2. 1783 წ. ხელშეკრულების შინაარსი და მის მიერ დამყარებული უფლებრივი დამოკიდებულება
   • § 3. 1783 წ. ხელშეკრულების შედეგი
  • რუსეთის მიერ მიტოვებულ საქართველოს მდგომარეობა
  • აღა-მაჰმედ ხანის შემოსევა საქართველოში
  • რუსეთის გალაშქრება აღა-მაჰმედ ხანისა და სპარსეთის წინააღმდეგ 1796 წ. მისი მოჩვენებითი და ნამდვილი მიზეზები და დასასრული
  • რუსეთ-საქართველოს ურთიერთი დამოკიდებულების საფუძველი
  • საქართველოს შეერთება რუსეთთან
 • [თავი მეოთხე]
  • Политическое и социальное движение в Грузии в XIX в.
 • დამატებანი
  • დამატება I - სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX - XIII საუკუნეებში
   • წინასიტყვაობა
   • თავი პირველი - ეკონომიურ ნიადაგზე აღმოცენებული უთანხმოებისა და ბრძოლის ანარეკლი IX - X ს ს. საისტორიო თხზულებებში
   • თავი მეორე - მემამულისა და მონასტრის მიწების მითვისების ცდა სოფლის მოსახლეობისაგან
   • თავი მესამე - უთანხმოება და ბრძოლა საეკლესიო მისაცემლების გამო ანისის ქართველთა და ქალკიდონიან სომეხთა მრევლსა და სამღვდელოებას შორის 1218 წ.
    • § 1. ამ ამბის შემცველი წყარო: ეტიფანე კათალიკოზის 1218 წ. განაჩენი
    • § 2. ანისის ქართველთა და ქალკიდონიან სომეხთა მრევლსა და ხუცესთა შორის ამტყდარი ბრძოლის მიზეზი და მიმდინარეობა
    • § 3. ეტიფანე კათალიკოზის მიერ 1218 წ. ამ უთანხმოების გარჩევა და მსჯავრის დადება
    • § 4. ეტიფანეს განაჩენში მრევლის მისაცემელთა შორის დასახელებული წაღებაჲს, საწირავისა და შოლტის რეალური მნიშვნელობა
   • თავი მეოთხე - ბრძოლა საქართველოს ეკლესიასა და მთავრობას შორის საეკლესიო მიწების გამო
    • § 1. ეკონომიურ-ფინანსიური კრიზისი საქართველოში XIII ს. შუა ათეულებში
    • § 2. მთავრობის ღონისძიება იმ კრიზისის შესანელებლად, მისი არსება, დანიშნულება და უფლებრივი საფუძველი
    • § 3. ამ სოციალურ-ეკონომიური გეგმისა და ღონისძიების თაოსანის ვინაობა
    • § 4. მთავრობის მოქმედებით გამოწვეული საეკლესიო წრეების გულისწყრომა და ბრძოლა მის გასაქარწყლებლად
    • § 5. ბრძოლით დამყარებული ვითარება მაშინდელ საქართველოში
    • § 6. 1263 წ. საეკლესიო კრების დადგენილება, მეფისადმი წარდგენილი მოხსენება და ულტიმატუმი
    • § 7. საეკლესიო კრებისა და ულტიმატუმის შედეგი და საქმის მერმინდელი მიმდინარეობა
    • § 8. შურისძიება მარცხისთვის
   • დამატება II - ხელმწიფის კარის განრიგება
    • თავი პირველი - „ხელმწიფის კარის განრიგების“ ტექსტის ნაწილები და მათი თავდაპირველი ადგილმდებარეობა
    • თავი მეორე - „ხელმწიფის კარის განრიგების“ ტექსტის წარყვნილი ადგილები აღდგენის ცდა და აღნადგენის დასაბუთება
     • ე. თაყაიშვილის წინასიტყვაობა - ცნობა ხელნაწერის შესახებ
     • დრო კარის გარიგების შედგენისა
     • სად არის დაწერილი ანუ შედგენილი „კარის გარიგება“ და გვაქვს თუ არა ცნობა ამ ძეგლის შესახებ ლიტერატურაში
     • ვის მიერ უნდა იყოს შედგენილი კარის გარიგება
     • რა წყაროებით სარგებლოს ავტორი „კარის გარიგების“ შედგენისათვის
     • კარის გარიგება
     • ენა და ტექსტი კარის გარიგებისა
     • სასულიერო პირნი „კარის გარიგებაში“ მოხსენებულნი და მოძღვართ-მოძღვარი
     • მნიშვნელობა კარის გარიგებისა საქართველოს ისტორიისა და სამართლისათვის
     • ტექსტი
    • დამატება III
     • გიორგი VII
     • კოსტანტინე I
     • [კოსტანტინე I და ალექსანდრე I]
     • ალექსანდრეს აღმზრდელი რუსა
    • სქოლიო