კალათა

დეტალურად

კულტურულ და სამეცნიერო ღირებულებასთან ერთად, ქართული საბრძოლო ხელოვნება მომავალი თაობის ფიზიკური და ზნეობრივი წრთობის უნიკალური საშუალებაა. ნათელია, თუ რაოდენ აუცილებელია ჩვენი მომავალი თაობისათვის იმის გაცნობიერება, რომ იგი მემკვიდრეა ისეთი კულტურისა, რომლის ჩანაცვლებაც ქართული ხასიათისთვის უცხო აღმოსავლურ-დასავლური სისტემებით არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს. ვიმედოვნებთ, ეს წიგნი გარკვეულ წარმოდგენას შექმნის კვლევის საგანზე და როგორც კი ჩვენს ქვეყანაში გაჩნდება სათანადო პირობები, ამ საქმესაც მოევლება. ჩვენს მოვალეობად გვესახება მხოლოდ საკითხის წამოწევა, პირველი საყრდენის შექმნა, მოკრება იმისა, რაც იმ დრომდე შესაძლოა დაიკარგოს და აგრეთვე, თუ გნებავთ, მკვლევართა „წაქეზება“ ამ მიმართულებით. ნაშრომი მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს აგრეთვე იმ მწვრთნელებს, რომელთაც სურთ მუშაობა ამ მიმართულებით, უკვე გახსნილი აქვთ, ან აპირებენ გახსნან ქართული საბრძოლო ხელოვნების შემსწავლელი კლუბები თუ წრეები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • სასარგებლოდ ერთმემამულეთაჩვენთათვის!
 • თავი I. უძველესი წყაროებიდან
  • ვისი გორისანი ვართ
  • ნაცნობი სტრიქონები
  • სასაცილო პანთეონი
  • ნიმუშები ხალხური პოეზიიდან
  • წინაპრის შემონათვალი
  • მებრძოლი სული
  • სიტყვის კონა
 • თავი II. სახეობათა აღწერა
  • ზნენი სამამაცონი
  • ფუნდრუკი
  • როკვა
  • ცეკვა
  • ცურვის ხერხები
  • მშვილდოსნობა
  • ცხენოსნობა
  • საცხენოსნო სახეობანი
  • ცხენი
  • ცხენის აღკაზმულობა
  • ნაოსნობა
  • თამაშობანი
  • ბერიკაობა-ყეენობა
  • გუნდური თამაშობანი
 • თავი III. შერკინებანი
  • მსაჯობა - დგინება
  • ჭიდაობა
  • კრივი
  • არეული კრივი
  • ხის იარაღით რკენა
  • ხანჯლაობა
  • ფარიკაობა
  • ხმალაობა
 • თავი IV. იარაღი
  • ხის იარაღი
  • სათითენი
  • საცემნი
  • საჩეხნი
  • საზეპელნი
  • საძგერებელნი
  • სამკვეთლონი
  • სატევარი
  • ხმალი
  • მახვილები
  • ფარი
  • მშვილდ-ისარი
  • სატყორცნი
  • ცეცხლსასროლნი
  • საჭურველი
 • თავი V. სწავლება
  • მენაკნი
  • სეფური
  • სამოსი-აღკაზმულობა
  • ხელოსნობა
  • მკურნალობა
  • გარისობა, ნადირობა
 • თავი VI. დამხმარე მასალა
  • ფერი და ანდაზი
  • ფერი და შეფერილობა
  • ხმა და ჰანგი
  • საკრავნი
  • ეტლი და საზიდარი
  • ნაგებობანი
 • ბოლოთქმა
 • გამოყენებული წყაროები
 • გასაცნობი წყაროები