კალათა

დეტალურად

სახელმძღვანელო შედგება 14 თავისაგან და მასში წარმოდგენილია პრაქტიკული და თეორიული მნიშვნელობის საკითხები: მევენახეობის ისტორია და განვითარების პერსპექტივები, ვაზის ნერგის წარმოება, ვენახის პროექტირება, ვაზის ჯიშების რეკომენდებული სორტიმენტი, ნიადაგის დამუშავებისა და განოყიერების წესები და სხვა. ამ სფეროში პირველად შეიქმნა მსგავსი ტიპის სახელმძღვანელო. იგი ხელს შეუწყობს არა მარტო სტუდენტების, არამედ ფერმერებისა და მევენახეობით დაინტერესებული ყველა პირის ცოდნის ამაღლებასა და მათი მოღვაწეობის ეფექტურობის ზრდას.
 • თავი 1. მევენახეობის ზოგადი სამეურნეო-ბიოლოგიური საფუძვლები
  • მევენახეობის მოკლე ისტორია, არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები
  • მევენახეობის ბიოლოგიური თავისებურებანი
   • მცენარე და მისი აგებულება
   • მცენარეთა ზრდა-განვითარების მთავარი ფაზები
   • მცენარეების მოთხოვნა გარემო ფაქტორებისადმი
  • ვაზის აგებულება და ბიოლოგიურ-მორფოლოგიური თავისებურებანი
   • ვაზის ძირითადი სახეობების აღწერა, კლასიფიკაცია და წარმოშობის კერები
   • ვაზის ჯიშების სამეურნეო კლასიფიკაცია
   • ვაზის ორგანოგრაფია, ანატომია და ფიზიოლოგია
   • მიწისქვედა ნაწილების მორფოლოგია
   • ვაზის ორგანოგრაფია
   • ვაზის ფიზიოლოგიური თავისებურებები
   • ყურძნის პროდუქტების კვებითი და სამკურნალო დიეტური მნიშვნელობა
  • ზრდა-განვითარებისა და მსხმოიარობის კანონზომიერებები
   • ვაზის განვითარების მთავარი ფაზები
   • წვენის მოძრაობის დასაწყისი ანუ ვაზის ტირილი
   • კვირტის გაშლა და ყლორტების ზრდა
   • ყვავილობა
   • მარცვლის ზრდის ფაზა
   • მარცვლების მომწიფება
   • რქების მომწიფება, ფოთოლცვენა
   • მოსვენების პერიოდი
   • ფენოლოგია
  • გამრავლების თავისებურებები
  • მევენახეობის ძირითადი ზონები მათი დახასიათება
   • აღმოსავლეთ საქართველო
   • დასავლეთ საქართველო
  • თავი 2. ვაზის სარგავი მასალის წარმოება
   • ამერიკული საძირე ვაზის ჯიშები ამა თუ იმ ზონისათვის და მათი აგრობიოლოგიური მაჩვენებლები
   • სანამყენე ვაზის საკვირტე მასალის წარმოება, მისი დამზადება და შენახვის წესები და ვადები
   • ვაზის მყნობის ძირითადი წესები, ნამყენის სტრატიფიკაცია
   • სანერგეში ნამყენის რგვისა და მოვლის წესები, მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის თავისებურებები
   • ნამყენის ამოღება - დახარისხება და შენახვა
  • თავი 3. ვენახის დაპროექტების საფუძვლები
   • ვენახის პროექტის მნიშვნელობა, ძირითადი შემადგენელი ნაწილები, განხორციელების ფორმები
   • საძიებო-საპროექტო სამუშაოები
   • ვენახის დაპროექტების თავისებურებები ზონების მიხედვით
   • ვენახის დაპროექტების მარკეტინგული საფუძვლები
   • ვაზის ჯიშების შერჩევისა და ვენახში განლაგების პრინციპები
   • გზებისა და ქარსაფარების მოწყობა
   • ვენახის ქარსაფარისა და წყლის მარეგულირებელი ბუჩქნარის მოწყობა
   • ნაკვეთის კვარტლებად დაყოფის და კონფიგურაციის შერჩევის მეთოდები
   • რიგების მიმართულების დადგენის მიდგომები
   • ნიადაგის ანალიზი: გამოკვლევის მეთოდები, შედეგების ინტერპრეტაცია
  • თავი 4. ვენახის გაშენება
   • ვენახის ფართობის შერჩევის მთავარი პრინციპები
    • ადგილმდებარეობის მიკროკლიმატი
    • ადგილის სიმაღლე ზღვის დონიდან
    • ქარები
    • წაყინვებისა და შემოჭრილი ცივი მასების ზემოქმედება
    • ვენახის ნიადაგები და მათი თვისებები
    • ადგილმდებარეობის შეფასება და კარტოგრაფირება
    • ადგილმდებარეობის შესაფერისი ჯიშების შერჩევა
    • ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების წარმოების თავისებურება
   • ვენახის ძირითადი ტიპები და გაშენების სქემები
   • სავენახე ფართობის შერჩევა, მომზადება და ვაზის დარგვა
    • ნიადაგის მომზადება ვენახის გასაშენებლად
    • სავენახე ნაკვეთის გაწმენდა
    • სარწყავი ქსელის მოწყობა
    • სადრენაჟო ქსელის მოწყობა
    • ფართობის დაგეგმარება და კვების არის შერჩევა
    • ნიადაგის განოყიერება რგვის დროს
    • ნამყენი ვაზის მომზადება დასარგავად
   • ახალშენი ვენახის მოვლა
  • თავი 5. ვაზის რეკომენდებული სორტიმენტი
   • თეთრყურძნიანი საღვინე ჯიშები
   • ფერადყურძნიანი საღვინე ჯიშები
   • სასუფრე ყურძნის ჯიშები
  • თავი 6. ვაზის სელექცია
   • მასობრივი და კლონური სელექცია
   • ადგილობრივი ვაზის ჯიშების შესწავლა
   • ვაზის ჯიშების ჰიბრიდიზაცია
   • ინტროდუქცია
  • თავი 7. ვაზის სხვლა-ფორმირება
   • ვაზის ფორმირების ძირითადი სისტემები და მათი შერჩევა ჯიშებისა და ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით
   • ვაზის სხვლა
   • ვაზის საყრდენი სახეები და საყრდენი სისტემის მოწყობა
   • მწვანე ოპერაციები ვენახში
  • თავი 8. ვენახის ნიადაგის დამუშავებისა და განოყიერების წესები
   • ნიადაგის მოვლის სისტემები ვენახში
   • ვენახის განოყიერების ზოგადი პრინციპები
   • ორგანული სასუქები და მათი გამოყენება
   • მინერალური სასუქები და მათი გამოყენება
   • განოყიერების სისტემა ვაზის სანერგეში
  • თავი 9. ვაზის მავნებელ-დაავადებებთან, სარეველებთან ბრძოლა და სტრესული ფაქტორების მართვის მეთოდები
   • ვაზის მცენარეთა დაცვის მექანიკური, ბიოლოგიური და ქიმიური მეთოდები
   • მავნებელ-დაავადებები და ბრძოლის ღონისძიებები
   • ვაზის ინტეგრირებული დაცვის სისტემა
   • სტრესული ფაქტორები და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები
  • თავი 10. სამუშაოების მექანიზაცია ვენახებში
   • ვენახებში გამოყენებული მანქანა-იარაღები და ხელსაწყოები
   • სავენახე ფართობის მომზადების მექანიზაცია
   • სავენახე ფართობის ნიადაგის დასამუშავებელი მანქანა-იარაღები
  • თავი 11. ირიგაცია
   • სარწყავი სისტემები და მორწყვის წესები
   • მორწყვის ვადებისა და ნორმების განსაზღვრა
   • ვენახის მორწყვა
  • თავი 12. მოსავლის აღება და სასაქონლო დამუშავება
   • ვაზის მოსავლის კრეფის დროის დადგენა
   • ყურძნის კრეფის ორგანიზაცია
   • სასუფრე ყურძნის დახარისხება და სასაქონლო დამუშავება
  • თავი 13. ყურძნის შენახვა
   • ყურძნის შენახვაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები
   • ყურძნის წინასწარი გაცივების მნიშვნელობა – მოწყობილობები და მეთოდები
  • თავი 14. შრომის უსაფრთხოება
   • ვენახში გამოყენებული მანქანა იარაღებთან შრომის უსაფრთხოების წესები
   • შრომის უსაფრთხოების წესები მცენარეთა დაცვის პრეპარატების დასაწყობებისა და სამუშაო ნაზავის მომზადების დროს