კალათა

დეტალურად

ქართველი ხალხი თხილის კულტურას უხსოვარი დროიდან იცნობს, თუმცა, იგი ერთ-ერთ ძირითად საექსპორტო სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულად ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში ჩამოყალიბდა; მასზე მოთხოვნა სტაბილურად მზარდია. ამჟამად თხილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი ათასობით ქართული ოჯახისათვის წლიური შემოსავლის ძირითადი წყაროა.
 • შესავალი
 • თავი I. თხილის ბაღის გაშენება და მოვლა
  • ნაკვეთის შერჩევა
  • ჯიშის შერჩევა
  • ნერგის გამოყვანა
  • ნიადაგის მომზადება
  • გაშენება-მოვლა
  • მეჩხერიანობის ლიკვიდაცია
 • თავი II. თხილის მსხმოიარე ბაღის მოვლა
  • თხილის განვითარების ფაზები
  • ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ღონისძიებები
  • ამონაყრის კონტროლი
  • თხილის სხვლა-ფორმირება
  • თხილის გაახალგაზრდავება
  • ირიგაცია
  • მელიორაცია: ნიადაგის დაცვა დაჭაობებისა და მეორადი დამლაშებისაგან
 • თავი III. ბაღის სანიტარიულ-ჰიგიენური კონტროლი და მცენარეთა დაცვა
  • თხილის ძირითადი მავნებლები
  • თხილის ძირითადი დაავადებები
 • თავი IV. თხილის მოსავლის აღება და პირველადი გადამუშავება
  • თხილის შენახვის პირობები
 • გამოყენებული ლიტერატურა