კალათა

დეტალურად

წიგნში გადმოცემულია საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან თანამედროვეობის ჩათვლით. იგი კონსპექტური სალექციო კურსია, რომელიც ითვალისწინებს ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევებს ბოლო ორი საუკუნის მანძილზე. ნაშრომი ისეა აგებული, რომ იგი სამსახურს გაუწევს, როგორც უმაღლესი სკოლის სტუდენტებს, ისე აბიტურიენტებს და, აგრეთვე, საქართველოს, როგორც შორეული, ისე ახლო და უახლესი წარსულით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო საზოგადოებას.წიგნი უხვადაა ილუსტრირებული. საილუსტრაციო მასალა ისეა შერეული, რომ იგი ავსებს თხრობით ნაწილს.
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
  • 1. გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი გარემო, მოსახლეობა
  • 2. მოკლე ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა
  • 3. ქართველთა ეთნოგენეზი; ქართული ენა მსოფლიოს ენათა შორის
 • ნაწილი I. საქართველო უძველესი დროიდან ქრისტიანობის მიღებამდე
  • 1. პირველყოფილი ადამიანი საქართველოს ტერიტორიაზე
  • 2. უძველესი ქართული სახელმწიფოები - დიაოხი და კოლხა
  • 3. ეგრისის (კოლხეთის) სამეფოს წარმოქმნა
  • 4. ქართლის (იბერიის) სამეფოს წარმოქმნა. მეფე ფარნავაზის ეპოქა
  • 5. პომპეუსის ლაშქრობა საქართველოში
  • 6. ქართლის სამეფო ახ. წ. I-II სს-ში
  • 7. რომის ბატონობა დასავლეთ საქართველოში. ანიკეტის აჯანყება
  • 8. ქართული წარმართული პანთეონი
  • 9. საქართველოს უძველესი ქალაქები
 • ნაწილი II. საქართველო ქრისტიანობის მიღებიდან ქვეყნის გაერთიანებამდე
  • 1. ქრისტიანობა და საქართველოში მისი სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება
  • 2. ქართლი და სასანური ირანი IV ს.-ში
  • 3. ეგრისი და ბიზანტიის იმპერია IV-V სს.-ში
  • 4. მეფე ვახტანგ გორგასალი. მისი სახელმწიფო-საეკლესიო პოლიტიკა
  • 5. მეფობის გაუქმება ქართლში. ქართლი ირანელთა ბატონობის ქვეშ VI ს.-ში
  • 6. დიდი ომიანობა ეგრისში VI ს.-ში
  • 7. ირანელთა განდევნა ქართლიდან. ერისმთავრობის დაწესება VI ს.-ში
  • 8. ჰერაკლე კეისრის და ხაზართა ლაშქრობები საქართველოში
  • 9. არაბთა გამოჩენა საქართველოში
  • 10. მურვან ყრუს შემოსევა
  • 11. ნერსე ერისმთავარი და აბო ტფილელი
  • 12. ახალი ქართული სამეფო-სამთავროების წარმოქმნა VIII-IX სს.-ის მიჯნაზე
  • 13. არაბთა ბატონობის გადავარდნა
  • 14. ფეოდალური ურთიერთობის განმტკიცება VIII-X სს-ში
  • 15. ქართული კულტურა IV-X სს-ში
 • ნაწილი III. ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქია
  • 1. მეფე დავით კურაპალატი
  • 2. მეფე ბაგრატ III. ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის შექმნა. მეფე გიორგი I
  • 3. მეფე ბაგრატ IV. საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობები XI ს-ში
  • 4. თურქ-სელჯუკთა შემოსევები
  • 5. მეფე გიორგი II. „დიდი თურქობა“
  • 6. ქართული კულტურა IX-XI საუკუნეებში.
 • ნაწილი IV. ქართული მონარქიის აღმავლობის პერიოდი
  • 1. მეფე დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო რეფორმები
  • 2. თურქ-სელჯუკთა განდევნა საქართველოდან
  • 3. დიდგორის ომი
  • 4. საქართველო - ჰეგემონი სახელმწიფო კავკასიაში
  • 5. დემეტრე I-ის და გიორგი III-ის მეფობა
  • 6. მეფე თამარის ეპოქა. ყუთლუ-არსლანი. ხელისუფლების დაყოფის თეორიის ჩანასახები
  • 7. შამქორის და ბასიანის ბრძოლები
  • 8. ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება და საქართველოს სამეფოს მონაწილეობა ამ საქმეში
  • 9. ლაშქრობა ირანში
  • 10. საქართველოს სახელმწიფო წყობილება XII ს-სა და XIII ს-ის დასაწყისში
  • 11. საქართველოს ეკონომიკური და საზოგადოებრივი განვითარება XII ს-სა და XIII ს-ის დასაწყისში
  • 12. ქართული კულტურა XII-XIII საუკუნეებში
 • ნაწილი V . ქართული მონარქიის დაღმავლობა
  • 1. ლაშა-გიორგის მეფობა
  • 2. მონღოლები და მათი გამოჩენა კავკასიაში
  • 3. ჯალალ ედ-დინის ლაშქრობანი საქართველოში
  • 4. მონღოლთა ბატონობის დამყარება საქართველოში
  • 5. უმეფობა საქართველოში
  • 6. ორმეფობა საქართველოში
  • 7. საქართველოს აღწერა მონღოლთა მიერ. მონღოლური გადასახადები
  • 8. დავით ნარინისა და დავით ულუს აჯანყებანი
  • 9. დემეტრე II თავდადებული
  • 10. მრავალმეფობა
  • 11. მონღოლთა ბატონობის შედეგები
  • 13. თემურ-ლენგის შემოსევები საქართველოში.
  • 14. მეფე ალექსანდრე I დიდი
 • ნაწილი VI . საქართველო ქვეყნის პოლიტიკური დაშლიდან XVIII საუკუნემდე
  • 2. კახეთის სამეფო XV ს-ის ბოლოს. კახეთის მეფე ალექსანდრე I და ურთიერთობის დაწყება რუსეთთან. მეფე გიორგი I
  • 3. ქართლის სამეფო XV ს-ის ბოლოს და XVI ს-ის დასაწყისში. შინაფეოდალური ანარქია. კონსტანტინე II-სა და დავით X-ის მეფობა
  • 4. მეფე ლუარსაბ I
  • 5. მეფე სიმონ I
  • 6. კახეთი XVI ს-ში. ალექსანდრე II-ის ელჩობა რუსეთში. „ფიცის წიგნი“
  • 7. იმერეთის სამეფო და სამცხე-საათაბაგო XVI ს-ში. იმერეთის მეფე ბაგრატ III
  • 8. კახეთის სამეფო XVII ს-ის დასაწყისში. შაჰ აბასის შემოსევები.
  • 9. ქართლისა და კახეთის ბრძოლა ყიზილბაშური აგრესიის წინააღმდეგ XVII ს-ის I მეოთხედში. დედოფალი ქეთევან წამებული
  • 10. მარტყოფის და მარაბდის ბრძოლები
  • 11. ქართლის მეფე როსტომ-ხანი. ქართლ-კახეთი XVII ს-ის II მეოთხედში
  • 12. ქართული სამეფო-სამთავროების სამეურნეო-ეკონომიკური მდგომარეობა XVI-XVII სს.
  • 13. ქართული კულტურა XVI-XVII სს.
 • ნაწილი VII. საქართველო XVIII საუკუნეში
  • 1. ქართული სამეფო-სამთავროები XVII ს-ის ბოლოს და XVIII ს-ის I ნახევარში
  • 2. მეფე ვახტანგ VI. კულტურისა და მეცნიერების გამოცოცხლება
  • 4. „ოსმალობა“ და „ყიზილბაშობა“ საქართველოში
  • 5. აღმოსავლეთ საქართველოს საშინაო და საგარეო მდგომარეობა XVIII ს-ის II ნახ-ში. ლეკიანობის საფრთხე
  • 6. მეფე ერეკლე II. ქართლ-კახეთის ერთ სამეფოდ გაერთიანება. მორიგე ჯარი
  • 7. დასავლეთ საქართველო XVIII ს-ის II ნახევარში. მეფე სოლომონ I
  • 8. საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა XVIII საუკუნის II ნახევარში
  • 9. გეორგიევსკის ტრაქტატი
  • 10. კრწანისის ბრძოლა
  • 11. ქართული კულტურა XVIII საუკუნის II ნახევარში
 • ნაწილი VIII . საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში
  • 1. ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება და დაპყრობა
  • 2. იმერეთის სამეფოს დაპყრობა და გაუქმება
  • 3. დასავლეთ საქართველოს სამთავროების დაპყრობა და გაუქმება
  • 4. ბრძოლა ეროვნული და სოციალური თავისუფლებისათვის XIX ს.-ის I ნახევარში
  • 5. რუსეთ-ირანისა და რუსეთ-ოსმალეთის ომები და საქართველოს ისტორიული ტერიტორიების შემოერთება XIX ს.-ის I მესამედში
  • 6. ქართული კულტურა XIX ს-ის I ნახევარში
  • 7. ბატონყმობის გაუქმება საქართველოში და XIX ს.-ის 60-70-იანი წლების რეფორმები
  • 8. რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების ომი და საქართველო
  • 9. ილია ჭავჭავაძე და თერგდალეულები საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის სათავეში
  • 10. პოლიტიკური მიმდინარეობებისა და პარტიების წარმოშობა
  • 11. ქართული კულტურა XIX ს-ის II ნახევარში
  • 12. ეროვნული მოძრაობა 1907-1914 წლებში
  • 13. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს ეროვნული მოძრაობა ომის პერიოდში
 • ნაწილი IX. საქართველოს დამოუკიდებლობა - პირველი რესპუბლიკა
  • 1. რუსეთის მონარქისტული იმპერიის დაცემა და საქართველო ამიერკავკასიის ფედერაციის შემადგენლობაში
  • 2. საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. პირველი წარმატებები და სირთულეები ახალი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე
  • 3. საქართველოს დამფუძნებელი კრება. ქვეყნის პირველი კონსტიტუცია
  • 4. განათლება, მეცნიერება და კულტურა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში
  • 5. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობანი და ქვეყნის ანექსია საბჭოთა რუსეთის მიერ
  • 6. საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღდგენა და განმტკიცება
  • 7. საქართველოს გასაბჭოება და სოციალისტური ტრანსფორმაცია. ქართველ პატრიოტთა აჯანყებები ბოლშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ. კოლექტივიზაცია
  • 8. საქართველო მეორე მსოფლიო ომის დროს
  • 9. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი. საბჭოთა კავშირის დაშლა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა (1991 წ.)
  • 10. საქართველო გარდამავალ პერიოდში (1992-2003 წწ.)
  • 11. ქართველი ხალხის დასავლური არჩევანი
  • 12. რუსეთის აგრესია და საქართველოს ოკუპაციის მცდელობა 2008 წლის აგვისტო-სექტემბერში
 • გენეალოგიური ტაბულები
 • ძირითადი თარიღები
 • სქოლიო