კალათა

დეტალურად

თეიმურაზ I (1606-1648) - კახეთის მეფე დავითისა და მოწამე დედოფალ ქეთევანის ვაჟი. აღზრდა-განათლება სპარსეთში, შაჰ-აბასის კარზე მიიღო. პოლიტიკაში სპარსეთის მტერი, მწერლობაში სპარსული ინტონაციების გამტარებელი იყო. სპარსულიდან თარგმნა „იოსებ_ზილიხანიანი“, „ლეილ_მაჯნუნიანი“, „ვარდ_ბულბულიანი“ და „შამი_ფარვანიანი“. ქართულ პოეზიაში მისი დამკვიდრებულია მუნაზარე („გაბაასება“), როგორც ჟანრი, მაჯამა, როგორც სალექსო ფორმა. თეიმურაზ I ითვლება ქართულ სამიჯნურო პოეზიაში ბაგე-ღვინის თემატიკის პირველ მეხოტბედ და ეროვნული თემების პირველ შემომტანად. მისი პოეზიის უმთავრესი მოტივია წუთისოფლის უკუღმართობაზე გლოვა, ხოლო ლირიკაში ჭარბობს სევდიანი ინტონაციები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პოემები
  • ვარდ-ბულბულიანი
  • შამი-ფარვანიანი
  • ლეილ-მაჯნუნიანი
   • [შესავალი]
   • აქა მაჯნუნისა და ლეილის სასწავლოში მიყვანა
   • აქა მაჯნუნისაგან ლეილის გამიჯნურება
   • [აქა] შეტყობა მოლისაგან მაჯნუნისა და ლეილის მიჯნურობისა და მათი გამოგდება
   • აქა ამბავი მაჯნუნის ველად გაჭრისა და მიჯნურობისა
   • აქა უშაშროდ სისხლის წახეთქა მაჯნუნისაგან
   • მაჯნუნისათვის ლეილის თხოვნა
   • მაჯნუნისა და ლეილის ქორწილი
   • ქორწილით გამოგდება მაჯნუნისა
   • მაჯნუნისაგან გლახად მიდგომა ლეილისა
   • ლეილის საზაფხულოდ იალაღზე წასვლა და მაჯნუნის ნახვა
   • პოვნა ხადუმთაგან ლეილისა და მაჯნუნისა ერთგან მსხდომისა
   • ტირილი და მოთქმა მაჯნუნისაგან ლეილის გაყრისათვის
   • აქა ამბავი არაბთა მეფისა ბასრელისა ამირასი
   • აქა ქმრის შერთვის დაპატიჟება ლეილისა დედ-მამათაგან
   • აქა შვიდთა ხელმწიფეთაგან მოციქულის მოსვლა ლეილის სათხოვნელად.
   • წიგნი კეისრისა ლეილის მამასთან ქალის თხოვნისა
   • წიგნი სპარსთა მეფისაგან ლაზა ქალაქად ლეილის მამასთან
   • წიგნი ყანდაარის მეფისა ლეილის მამასთან ლაზა ქალაქად
   • წიგნი ბადახშანის მეფისა ლაზა ქალაქს ლეილის მამასთან
   • წიგნი ფრანგთა მეფისა ლაზა ქალაქად ლეილის მამასთან
   • წიგნი ბარაინის მეფისა ლაზა ქალაქად ლეილის მამასთან
   • წიგნი მაღრიბის მეფისაგან ლაზა ქალაქად ლეილის მამასთან
   • წიგნი ლეილის მამისაგან შვიდთა მეფეთა თანა პასუხად მინაწერი.
   • აქა სიკვდილი ლეილისა გაუხარებლად
   • ლეილას დედისაგან მაჯნუნის გამჟღავნება ლეილის სიკვდილისა
   • წიგნი ლეილის მამისაგან ბაღდადის ხალიფასთან მინაწერი
   • ლეილის სიკვდილის უკან დედ-მამათაგან სიზმარში ლეილისა და მაჯნუნის სამოთხეში ნახვა
  • მიჯნურთ ამბავი იოსებისა და ზილიხანისა
   • [შესავალი]
   • ამბავი იოსებისა და ზილიხანისა
   • აქა გასყიდვა იოსებისა ვაჭართაგან
   • სიზმარი ზილიხანისი
   • იოსების მიყვანა მისრეთს დიდ-ვაჭართაგან და მეფისაგან სყიდვა
   • ზილიხანისაგან გამდლის გაგზავნა იოსებთან
   • იოსებისგან ზილიხანის დაურჩება და ღვთის სიყვარული იოსებისა
   • მისრ-ეგვიპტის მეცნიერთა მეკერპობა
   • მეჯლისი და ლხინი მისრეთის ხელმწიფისა
   • ამბავი ბაზიყასი, მისი ხელობა და მისრეთს მისვლა
   • ბაზიყასაგან მისრეთს წასვლა.
   • სიკვდილი ხელისა ბაზიყასი იოსების გულისათვის
   • მეორედ გამიჯნურება ზილიხანისაგან იოსებისა
   • იოსების და ზილიხანის ერთგან შეყრა და მეფისგან შეტყობა
   • ბრძანებითა ღვთისითა მეფისაგან სიზმრის ნახვა და იოსების ორმოდან ამოყვანა
   • სიკვდილი მეფისა და იოსების გახელმწიფება და ზილიხანის შერთვა
  • შედარება გაზაფხულისა და შემოდგომისა
   • [შესავალი]
   • სიტყვა გაზაფხულისა
   • პასუხი შემოდგომისა
   • პასუხი გაზაფხულისა
   • პასუხი შემოდგომისა
   • პასუხი გაზაფხულისა
   • პასუხი შემოდგომისა
   • პასუხი გაზაფხულისა
   • პასუხი შემოდგომისა
   • პასუხი გაზაფხულისა
   • პასუხი შემოდგომისა
   • პასუხი გაზაფხულისა
   • პასუხი შემოდგომისა
   • [ბოლოსიტყვაობა]
  • მაჯამა
   • [შესავალი]
   • I. მზე ცუდ მაშვრალობს
   • II. შენთვის ხელმან
   • III. მზე უნათლე ჰქმენ
   • IV. ტურფა ხარ მშვენიერებით
   • V. გაბაასება ღვინისა და ბაგისა
   • VI. მზესა შესწრფა მისგან შუქი
   • VII. ეშურების ბაგე ვარდი
   • VIII. ქება და მკობა ხელმწიფის ალექსანდრესი და დედოფლის ნესტან-დარეჯანისა
   • [ბოლოსიტყვაობა]
  • წამება ქეთევან დედოფლისა
 • ლექსები
  • სოფლის სამდურავი
  • გრემის სასახლეზე
  • თამარის სახე დავით გარეჯას
  • ანბანთ-ქება I
  • ანბანთ-ქება II
  • ანბანთ-ქება III
  • ანბანთ-ქება IV
  • შვიდთა კრებათათვის